4. Виконання синтаксичного аналізу діаграми

Діаграми моделі після їх виконання повинні бути синтаксично правильними. наявність синтаксичних помилок приводить до того, що подальша роботи з діаграмою блокується.

Помилки поділяються на три типи:

1. Помилки, які BPwin не виявляє: назви робіт повинні бути діє­словами, дієслівними зворотами, віддієслівними іменниками (напри­клад, обробити, передати, зменшити затрати обробка, контроль яко­сті тощо), дуги - іменниками.

2. Помилки, які BPwin не допускає, наприклад, дуга (стрілка) не може вийти з лівої грані і ввійти у праву, та інші помилки.

3. Помилки, які BPwin допускає, але констатує, а саме: роботи (функціональні блоки), яким не присвоєні імена; незв'язані дуги; дуги, які не мають імені; роботи, що не мають, принаймні, однієї дуги керування і виходу.

Для виправлення помилок, слід вивести звіт про помилки і відпо­відно до цього виправити помилки. Для виведення звіту про помилки слід вибрати меню Report > Model Consistency Report. Прочитати уваж­но звіт і виправити помилки. Найбільш часто бувають такі помилки:

• не зв'язані граничні стрілки, що мігрували з діаграм верхнього рівня (unconnected border arrow);

• відсутність назви стрілки (unnamed Arrow);

• відсутність у певному блоці дуги керування (has no Control);

• відсутність дуги виходу (has no Output);

• роботи, що не мають імені (unnamed Activity);

• недозволені стрілки (unresolved Arrow);

• недозволене тунелювання стрілок (square tunneled Arrow). Помилки виправляють шляхом введення відповідної інформації в

модель. Під час виправлення помилок, особливо у випадках невірного нанесення та тунелювання дуг, зміни відбуваються також в дочірній чи батьківській діаграмі. Тому необхідно проглянути діаграми, внести по­трібні зміни й повторно перевірити модель в цілому.

Коли всі помилки будуть виправлені, звіт про помилки буде не-заповнений і з' явиться повідомлення про відсутність помилок. Тоді мо­жна приступати до подальшої роботи з діаграмою, до її друку, виконан­ня функціонально-вартісного аналізу і т.п.

Контрольні запитання

1. Які моделі життєвого циклу систем Ви знаєте?

2. Назвіть етапи каскадної моделі життєвого циклу?

3. У чому Ви бачите переваги каскадної моделі життєвого цик­лу?

4. Які недоліки каскадної моделі життєвого циклу?

5. Які переваги спіральної моделі життєвого циклу? Наведіть приклади використання спіральної моделі життєвого циклу в діяльності людей, у природі.

6. Які етапи спіральної моделі життєвого циклу?

7. Якими стандартами регламентуються моделі життєвого цик­лу?

8. Який порядок розробки функціональної моделі системи?

9. Яка роль бібліотекаря при розробці функціональної моделі?

10. На яких етапах життєвого циклу використовується функціо­нальна модель системи?

11. Які початкові дані необхідно ввести в комп' ютер на початку розробки функціональної моделі системи?

12. У чому полягає збір інформації для створення функціональної моделі системи?

13. Назвіть порядок побудови функціональної моделі та її експер­тизи?

14. Що розуміють під поняттям циклу "автор-читач"?

15. Коли модель вважається стабільною?

16. Що потрібно, щоб модель досягла статусу "Рекомендація"?

17. Які поля є на бланку діаграми функціональної моделі?

18. Як нумеруються діаграми функціональної моделі?

19. Які типи помилок на діаграмах виправляє програмний пакет ВР\уіп?

20. Які типи помилок не виправляє програмний пакет ВР\уіп?

21. Які синтаксичні помилки не можна допускати на діаграмах функціональної моделі?