3. Бланк діаграми

Головними документами функціональної моделі є контекстна ді­аграма і діаграми декомпозиції. Як будь-який офіційний документ ці діаграми виконують за певними правилами і оформляють на окремих бланках. Цілі використання бланків ті самі, що й цілі використання правил оформлення креслень відповідно до "Єдиної системи конструк­торської документації" (ЄСКД ). Це такі цілі:

• забезпечення однакового оформлення діаграм всіма виконавця­ми, додержання певних правил виконання, умовних позначень з тим, щоб їх могли розуміти всі читачі;

• регламентація послідовності етапів розробки й експертизи мо­делі, відображення їх на діаграмі, що гарантує потрібний рівень вико­нання моделі;

• забезпечення подальшої роботи з моделями, збереження в архі­ві, передачі їх іншим особам, організаціям.

Усі діаграми функціональної моделі, як правило, оформляють на аркушах паперу формату А4 чи А3. Бланк діаграми має зовнішню рамку і службові поля: верхні - поля заголовку й нижні - поля підвалин. У нижніх полях розміщуються: номер вузла діаграми, її ім'я, номер моде­лі, номер сторінки діаграми в моделі. Зображення полів нижньої части­ни діаграми показано на рис. 46, а детальна характеристика полів - в табл. 5.

Таблиця 5 - Поля підвалини діаграми функціональної моделі системи

Назва поля

Що в полі показують

Вузол (Node)

Номер вузла діаграми (номер батьківської діаграми)

Назва (Title)

Ім'я діаграми. По замовчанню співпадає з іменем батьківської діаграми

Номер (Number)

Унікальний (архівний) номер версії діаграми

Сторінка (Page)

Номер сторінки

Таблиця 6 - Поля заголовка діаграм функціональної моделі системи

 

Назва поля

Що в полі показують

Батьківська робота (Used At)

Вказує батьківську роботу, з якої викликали дану діаграму

Автор, дата створен­ня, назва проекту, дата редагування (Au­thor, Date, Rev, Project)

Ім' я автора діаграми, дата створення, ім' я проек­ту, в рамках якого створена діаграма. Rev - дата останнього редагування діаграми

Зауваження (Note 1 2 3 4 5)..

Використовується при експертизі. Експерт на діаграмі робить зауваження, нумерує їх і закрес­лює цифру номера зауваження

Статус (Status)

Статус відображає стадію розробки діаграми (див. нижче)

Нова (Working)

Нова діаграма

Перевірена (Draft)

Діаграма пройшла первинну експертизу і готова до подальшого обговорення

Рекомендація (Rec­ommended)

Діаграма і всі документи пройшли експертизу, подальших змін не передбачається

Публікація (Publica­tion)

Діаграма готова до кінцевого друку і публікації

Читач (Reader)

Ім'я читача (експерта)

Дата (Date)

Дата експертизи

Контекст (Context)

Схема розміщення роботи в діаграмі верхнього рівня. (Робота, яка є батьківською, виділена чор­ним кольором, інші не зафарбовані). На контекс­тній діаграмі (А-0) - надпис ТОР. У нижньому куті - номер батьківської діаграми

CONTEXT

1 1

1 1

A1                           1 1

 

Характеристика полів верхньої частини діаграми, її заголовка на­ведена на рис 47 і в табл. 6.


 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46 - Поля нижньої частини (підвалин) діаграм функціональної мо­делі системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT:

AUTHOR: DATE:17O+.02 PROTECT: Дшт^їиттиЕданих                               REV: 27.10.02

NOTES: 1 2 I 4 і 6 7 3 9 10

I

WORKING

READER DATE

CONTEXT.

TOP

 

DRAFT

 

 

REC OMMEliT'ED

 

 

PUBLICATION

 

 

Рис. 47 - Поля верхньої частини (заголовка) діаграм функціональної

моделі системи

Значення вносять у діалоговому вікні Diagram Properties (викли­кається командами меню Edit > Diagram Properties). Порядок побудови моделі й заповнення всіх полів бланку діаграм пояснено в [45].