Тема 2. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності

План лекції

1. Сутність інвестиційного процесу та його учасники.

2. Об' єкти інвестиційної діяльності.

3. Види і особливості суб' єктів інвестиційної діяльності.

4. Інвестори. Їх типи та особливості поведінки.

5. Порівняльна характеристика стратегічних, портфельних та інституційних інвесторів.

Ключові слова

Інвестиційний процес, об'єкти інвестиційної діяльності, суб'єкти інвести­ційної діяльності, інвестори, стратегичний инвестор, портфельний инвестор, институційний інвестор, максимизація прибутку, инвестиційний аналіз, мето­дичний інструментарій.

Практичне здійснення інвестицій забезпечується інвестиційною діяльністю, що є однією з видів господарської діяльності суб' єкта і найважливішою формою реалізації його економічних інтересів.

Суб' єкти інвестиційної діяльності реалізують власні економічні інтереси, всту­паючи у певні взаємовідносини на інвестиційних ринках, що регулюють процес обміну інвестиціями та інвестиційними об'єктами. Фактично інвестиційний процес є продовженням інвестиційної діяльності, суттєва відмінність між ними полягає у тому, що процес має відношення до певного об'єкту інвестування, тоді як, інвести­ційна діяльність пов'язана з конкретним суб'єктом. Таким чином, інвестиційний процес - це по суті механізм реалізації інвестиційної діяльності, що безпосередньо орієнтований на обґрунтування доцільності інвестицій та їх реалізацію.

Основними найбільш характерними стадіями інвестиційного процесу є такі:

1. Мотивація інвестування.

2. Проведення передінвестиційних досліджень.

3. Обґрунтування доцільності інвестицій.

4. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

5. Страхування інвестицій.

6. Інвестиційне проектування.

7. Ресурсне забезпечення інвестиційного проекту.

8. Капіталізація інвестицій.

9. Експлуатація створеного об'єкту.

10. Інвестування оновлення та розвитку.

Об'єктами інвестування є основні фонди і оборотні засоби, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, майнові права і права на інтелектуальну власність.

Одні інвестиції спрямовані на збільшення власного капіталу (купівля акцій для отримання на них дивідендів, вклади на банківські рахунки і купівля акцій для отримання на них відсотків), а інші - на розширення виробництва шляхом купівлі обладнання, нової техніки, технологій і на капітальне будівництво.

Інвестиційний менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі здійсненням різних аспектів інвес­тиційної діяльності підприємства.

Інвестиційний менеджмент органічно входить у загальну систему керування підприємством і пов'язаний з такими сторонами керування підприємства: система керування виробничо-збутовою діяльністю, система керування фінансовою діяль­ністю, система керування інноваційною діяльністю та ін.

Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні органи влади, фізичні та юридичні особи України та інших держав.

Основним суб'єктом інвестиційної діяльності є інвестор, який приймає рішення про вкладення власних, позикових або залучених майнових та інших інтелектуальних цінностей в об' єкти інвестування з метою отримання вигод від експлуатації створеного об' єкту. Інвестором називають також учасника фондового ринку, що має вільні кошти і намагається вкласти їх з метою отримання доходу (відсотків). У будь-якому разі, інвестор відмовляється від поточного споживання, від задоволення сьогоднішніх нагальних потреб у розрахунку на очікуване задово­лення їх у майбутньому, але вже в більших обсягах шляхом вкладення ресурсів у різні об'єкти інвестування. Він має право володіти, користуватися, розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, згідно з законодавством. Інвестор також має право на при­дбання необхідних йому майна та інших ресурсів у фізичних та юридичних осіб безпосередньо чи через посередників за цінами та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін.

1. За ознакою спрямованості основної господарської діяльності інвесторів доцільно поділити на індивідуальних та інституційних інвесторів.

Індивідуальний інвестор - фізичні особи: як резиденти, так і нерезиденти, що здійснюють інвестиції для розвитку своєї основної операційної господарської діяльності.

Інституційний інвестор зазвичай це юридична особа - фінансовий посередник, що акумулює засіб індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, спеціалізовану, як правило, на операціях з цінними паперами. Основними інститу-ційними інвесторами є інститути спільного інвестування.

2. Поділяючи інвесторів за цілями інвестиційної діяльності слід визначити стратегічних та портфельних інвесторів.

Стратегічний інвестор характеризується як суб'єкт інвестиційної діяльності, що ставить своєю метою придбання контрольного пакета акцій (переважної частки статутного капіталу). Для забезпечення реального управління підприємством відпо­відно до власної концепції його стратегічного розвитку.

Портфельний інвестор характеризується як суб'єкт інвестиційної діяльності, що вкладає свій капітал у різноманітні об' єкти (інструменти) інвестування винятково з метою одержання інвестиційного прибутку. Такий інвестор не ставить своєю метою реальну участь в управлінні стратегічним розвитком підприємствами-емітентами.

3. За орієнтацією на інвестиційний ефект інвесторів доцільно поділяти на:

- інвесторів, орієнтованих на потоковий інвестиційний доход;

- інвесторів, орієнтованих на приріст капіталу в довгостроковому періоді;

- інвесторів, орієнтованих на позаекономічний інвестиційний ефект.

Залежно від відношення до ризику інвестора та схильності ризикувати у виборі об' єкту інвесторів поділяють так:

- інвестор, не схильний до ризику;

- інвестор, нейтральний до ризику;

- інвестор, схильний до ризику.

4. За менталітетом інвестиційного поводження, зумовленого вибором інвестицій за шкалою співвідношення між рівнями їхньої прибутковості та ризику, виділяють такі групи інвесторів:

- консервативний інвестор;

- помірний інвестор;

- агресивний інвестор.

Інституційних інвесторів відповідно до виконуваних ними функцій, доцільно поєднати у такі основні групи:

1. Інституційні інвестори, які здійснюють переважно прямі інвестиції в обмежене коло підприємств:

- Холдингова компанія.

- Фінансова група.

- Фінансова компанія.

2. Інституційні інвестори, які здійснюють великі інвестиції:

- Інвестиційна компанія.

- Страхові та пенсійні фонди.

3. Інституційні інвестори, які здійснюють великі (диференційовані) інвес­тиції, але не мають стабільного портфеля цінних паперів:

- Інвестиційні дилери.

- Фінансові посередники

До основних операцій фінансових посередників відносяться:

1) дилерські операції;

2) брокерські операції;

3) довірчі операції;

4) андерайтинг.

Як передбачено законодавством, інвестори можуть виступати в якості:

- покупців (якщо вони купують страхові поліси, ощадні сертифікати комерційних банків і т.д.);

- продавців;

- замовників (під час укладення договору-підряду на будівництво);

- кредиторів.

Учасники інвестиційної діяльності - фізичні та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Інвестор визначає мету, спрямованість та обсяги інвестицій і залучає для їх реалізації на договірних засадах будь-яких учасників інвестиційної діяльності, в тому числі й шляхом організації конкурсів і торгів. Держава і посадові особи не вправі втручатися в договірні відносини учасників інвестиційної діяльності понад своєї компетенції.

Запитання за темою:

1. У чому полягає специфіка ринкової моделі реалізації інвестиційного процесу? Які основні етапи інвестиційного процесу?

2. У чому полягає відмінність між інвестиційним процесом та інвестиційною діяль­ністю?

3. Яких можна виділити основних учасників інвестиційного процесу?

4. Що означає поняття «суб'єкт інвестиційної діяльності»?

5. Які функції інвестора?

6. Наведіть класифікацію інвесторів.

7. У чому основна відмінність стратегічного інвестора від портфельного?

8. Які цілі у інституційних інвесторів? Які види інституційного інвестування і в чому різниця між ними?

9. Як здійснюється взаємодія між об'єктами та суб' єктами інвестиційної діяльності?

10. Які види об' єктів інноваційної діяльності? Наведіть приклади об' єктів різних видів.

11. Які особливості здійснення інвестування в різні об'єкти інвестиційної діяльності?

Література: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [16], [19], [20], [21].