ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку в Україні не­можливе без ефективної структурно-інвестиційної політики перебудови економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клімату. Однак, в умовах значного дефіциту внутрішніх фінансових ресурсів в Україні актуальним також стає форму­вання виваженої політики залучення іноземних інвестицій, які б забезпечили інно­ваційну основу розвитку, а не сприяли б подальшій структурній деформації націо­нального виробництва.

Вирішення цих завдань нерозривно пов' язане із здійсненням інвестиційних затрат на національному, регіональному та місцевому рівнях. Однак, в осередку економічних кадрів відчувається гостра нестача спеціалістів з навичками щодо ідентифікації, розробки, оцінки та управління інвестиційними проектами, які б з урахуванням світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління інвестиціями здійснювали відповідні комплекси робіт інвестиційного характеру.

Ефективна діяльність суб'єктів господарювання, представників малого та серед­нього бізнесу у перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і зростання конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки залежить від рівня їх інвести­ційної активності та діапазону інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність нерозривно пов'язана з оцінкою стану та прогнозуванням розвитку інвестиційного ринку. Важливе значення при цьому має вміння вигідно розмістити кошти, правильно оцінити інвестиційну привабливість об' єктів інвестування. Адже показником ефек­тивної економіки є не обсяги залучення інвестицій, а раціональність їх викорис­тання з метою забезпечення процесу розширеного відтворення. Крім того, нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності для ефек­тивного здійснення різних форм інвестицій вимагають глибоких теоретичних і практичних знань. Такі теоретичні та практичні знання і повинно надати студентам вивчення курсу «Інвестування».

Мета вивчення курсу - надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційних процесів.

Предмет вивчення дисципліни - вивчення закономірностей і механізмів інвести­ційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використо­вувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестування як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін, як: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підпри­ємства», «Менеджмент» тощо.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати сутність і методологічні основи інвестиційного менеджменту, принципи управління ризиками при управлінні інвестиціями, прибутком і активами, вміти застосовувати інструменти антикризового управління грошовими потоками, що направлені на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу та опанування способів оптимізації структури інвестицій.

Конспект лекцій містіть основний зміст дисципліни, найважливіші теоретичні положення та контрольні запитання для самоконтролю знань.