Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. В. Васильєв, Н. М. Богдан

Конспект лекцій з дисципліни Iнвестування – Васильєв О В, богдан Н М

 

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»)

ХАРКІВ ХНАМГ 2010

Васильєв, О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підпри­ємництво», спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит») [Текст] / О.В. Васильєв, Н.М. Богдан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. -96 с.

Автори: канд. екон. наук О. В. Васильєв, Н. М. Богдан

Рецензент: канд. екон. наук, доц. кафедри ЕУБ і МГ Н.І. Склярук

Затверджено кафедрою менеджменту міського та регіонального розвитку, протокол № 2 від 03.09.2009 р.