СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України Про інвестиційну діяльність від 18 вересня 1991 року.

2. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12 липня 2001 року №. 2664-ІИ.

3. Закон України Про режим іноземного інвестування від 19 березня 1996 р.

4. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) 2001 р.

5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «Итем» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.

6. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. - К., 2003. 18. 21.

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. - М.:

«Дело ЛТД», 1994.

8. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. - СПб.: Питер, 2000.

9. Волков ИМ., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

10. Васильев А.В., Потемкин Ю.С. Рынок ценных бумаг. Акционерные общества. Антикризисное управление. - Х., Фолио, 2001.

11. Васильєв О.В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціо­нування і розвитку регіонів України. - Х., ХНАМГ, 2007.

12. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М.: Дело, 1997.

13. Грідасов В.М., Кравченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. -К.: ЦУЛ, 2004.

14. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. - М.: Экономика, 2000.

15. Данілов О. Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навчальний по­сібник. - К.: Комп'ютерпрес, 2001.

16. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Алерта, 2003.

17. Игонина Л. А. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Слепова - М.: Юристь,

2002.

18. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. -

Ростов н/Д, 2002.

19. Історія економічних учень / За ред. В. Д. Базилевича. - К., 2005.

20. Історія економічних вчень: Підручник / За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко. -К.: КНЕУ, 1999.

21. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег / Ассоциация российских вузов / Н.Н. Любимов (пер. с англ.). - М.: Гелиос АРВ, 1999.

22. Классики кейнсианства: В 2 т. Т.2. Экономические циклы и национальный заказ / З. Хансен. Сост. А.Г. Худокормов. - М.: Экономика, 1997.

23. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996.

24. Массе Пьер. Критерии и методы оптимального определения капитальных вложений. Пер. с франц. Ф.Р. Окуневой й А.Й. Гладышевского. Науч. ред. и вступит. статья А.В. Жданко. - М.: Статистика, 1971.

25. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2004.

26. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. - М., 1995.

27. Павлов В.І., Пилипенко     Кривов'язюк І.В. Цінні папери в Україні: - К.: Кондор,

2004. - 400 с.

28. Управління інвестиціями: Навч. посібник. 2-ге вид. - Суми: Університетська

книга, 2004.

29. Шарп У, Александер Г., Бзйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М,

2003.

30. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование: Теория и практика. - К.: Нора-принт, 2000. - 367 с

Навчальне видання

Васильєв Олексій Вікторович, Богдан Наталія Миколаївна

«ІНВЕСТУВАННЯ»

Конспект лекцій

для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»

Редактор М.З. Аляб' єв Комп 'ютерне верстання Г.О. Павлова

План 2009, поз. 206 Л

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб' єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

Підп. до друку 15.12.2009 р. Друк на ризографі. Тираж 100 пр.

Формат 60x84 1/16 Ум. друк. арк. 5,6 Зам. №