Анотація

Аудит, методика і організація - Гордієнко Н І, Харламова О В, Карпенко М Ю

 

Харків - ХНАМГ Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) - 2007

УДК 657.6.(G75.S) ББК б5Ю53.я 73

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-606 від 06.03.06 р.)

Рецензенти:

д-р екон.наук, професор кафедри логістики Харківського національного економічного університету О.М.Тридід;

д-р екон.наук, професор кафедри бізнесу і контролінгу Харківського національного те­хнічного університету (ХПІ) Пічугіна Т.С.

. У 2 частинах. Частина 1. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 163 с. (452 с.) Укр.мова.

Вивчення аудиту й організації та методики аудиту як самостійних дисциплін у ви­щих навчальних закладах призвело до необхідності створення цього навчального посібни-

Навчальний посібник складається з двох розділів: аудит і організація та методика ау­диту. Перший розділ присвячено розкриттю сутності, предмету, меті та принципам ау­диту. Висвітлюється поняття аудиторського ризику та способів оцінювання внутрішнього

контролю, розкриваються поняття та джерела аудиторських доказів, тестів системи конт-

ролю. Велика увага приділяється документуванню аудиту, написанню аудиторських зві­тів і висновків. Другий розділ присвячено висвітленню питань, пов'язаних з організацією аудиторської діяльності в Україні та організацією і методикою аудиту фінансової звітнос­ті; необоротних активів, запасів і витрат діяльності, грошових коштів і дебіторської забор­гованості; доходів і фінансових результатів; капіталу і зобов'язань; методиці аудиту в комп'ютерному середовищі; облікової політики та корпоративних прав.

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази - Міжнародних стандар­тів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як національні стандарти аудиту.

Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів Ш,1У рів­нів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів - практиків і аудиторів.

Відповідає за структурою та змістом вимогам галузевого стандарту Міністерства осві­ти і науки України для студентів що навчаються за спеціальністю „Облік і аудит".

ка.

УДК 657.6.(G75.S) ББК б5^53.я 73

ISBN 966-695-G72-3 © Гордієнко Н.І., Харламова О.В.

Карпенко М.Ю., ХНАМГ, 2007