Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Основи геодезії. Конспект лекцій - Д. В. Шаульський

 

 

(для студентів 1 і 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)

 

Харків ХНАМГ 2012

Конспект лекцій з дисципліни Основи геодезії Шаульський Д. В

 (для студентів 1 і З курсів денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). /Д. В. Шаульський; Харк. нац міськ. гос-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 55 с.

Автор: Д. В. Шаульський

Рецензент: к. т. н., доц. І. М. Патракеєв

Затверджено на засіданні кафедри геоінформаційних систем і геодезії, протокол №5 від 12 листопада 2010 р.