Анотація

Облікова політика підприємства. Конспект лекцій - Бойко Л. Г

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Л. Г. Бойко

Конспект лекцій

О Б ЛІ КО В А ПО ЛІ ТИКА ПІ Д ПР И Є М С ТВ А

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 -,,Економіка і підприємництво ", напряму підготовки 6.030509 - „ Облік і аудит ")

Харків ХНАМГ 2010

Конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни

(для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-заліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво", напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит") / Л. Г. Бойко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010 - 178 с.

Автор: Л. Г. Бойко

Дисципліна «Облікової політика підприємства» є однією зі складових, яка забезпечує формування професійних знань спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит». Метою вивчення дисципліни є засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на кожному підприємстві з метою складання і подання звітності та процесу ефективного контролю за господарською діяльністю.

Рецензент: д.е.н., проф. Ачкасов А. Є.

Затверджено кафедрою Економіки підприємств міського господарства, факультету післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 3 від 03.11. 2009р.

© Л. Г. Бойко, ХНАМГ, 2010