Зміст

Стор

Змістовий модуль 1.1. Необхідність і сутність облікової політики підприємства за нормативно-правовими актами.................. 3

Тема 1. Суб'єкти й нормативно-правові акти регулювання облікової політики......................................................................... 3

Тема 2. Методологія облікової політики підприємства....................23

Тема 3. Методика формування облікової політики підприємства.................................................................................41

Тема 4. Нормативно-правова база облікової політики підприємства щодо застосування Плану рахунків.....................................................68

Змістовий модуль 1.2. Характеристика методів бухгалтерського обліку, які використовують в обліковій політиці підприємства..................................................................76

Тема 5. Формування витрат виробництва і калькуляція собівартості продукції за обліковою політикою підприємства....................76

Тема 6. Методологія і методика податкового обліку за обліковою політикою підприємства....................................................100

Тема 7. Облікова політика підприємства стосовно необоротних активів.........................................................................................111

Тема 8. Облікова політика підприємства щодо оборотних активів.........................................................................................117

Змістовий модуль 1.3. Документообіг та практичні аспекти формування облікової політики підприємств.......................128

Тема 9. Структура бухгалтерії та документообігу за обліковою політикою підприємства...................................................128

Тема 10. Облікова політика підприємства щодо узагальнення даних для складання звітності........................................142

Тема 11. Формалізація облікової політики підприємства..................156

Список літератури................................................................177

Навчальне видання

БОЙКО Лариса Георгіївна

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 - „Економіка і підприємництво", напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит"

Відповідальний за випуск Ачкасов А. Є.

Редактор Курильченко Д. Ф.

Комп'ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2010, поз 185Л_

Підп. до друку 18.02.2010 Друк на ризографі

Формат 60х84 1/16 Тираж 100 пр.

Ум. друк. арк. 4,2 Зам. №

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №731 від 19.12.2001