Анотація

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Економічна інформатика - Карпалюк І. Т., Мірошниченко Г. А., Мордовцев С. М.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

І.Т. Карпалюк, Г.А. Мірошниченко, С.М. Мордовцев

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з курсу

«ЕКОНОМІЧНА іНфОРМЯтИКЛ"

(для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» і 6.030509 - «Облік і аудит»)

Харків

ХНАМГ

2010

 

(для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і аудит") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І.Т.Карпалюк; Г.А. Мірошниченко, С.М. Мордовцев. - Х.: ХНАМГ, 2010.- 67 с.

Укладачі: к.т.н. І.Т.Карпалюк, Г. А. Мірошниченко, к. т. н. С. М. Мордовцев

Рецензент к.т.н., доц. В.М.Охрименко

Рекомендовано кафедрою інформаційних систем і технологій в міському господарстві, протокол №55 від 14.04.2009р.