ВСТУП

Сталий розвиток України й інтеграційні процеси, що відбуваються, потребують подальшого розвитку транспортної галузі, яка, у свою чергу, потребує фахівців, спроможних організувати її функціонування.

Метою дисципліни є формування системних знань і розуміння концептуаль­них основ функціонування транспортного підприємства в Україні, набуття навичок аналізу економічного стану підприємства на базі звітної документації.

Предметом курсу є фінансово-господарська діяльність транспортного підприємства.

Відповідно до вищезазначеного фахівець у галузі транспортних технологій повинен знати: класифікації активів транспортного підприємства; показники використання основних та оборотних фондів транспортного підприємства; види та структуру витрат транспортного підприємства; види та структуру доходів тран­спортного підприємства; види та структуру прибутків транспортного підприємства; показники економічної ефективності функціонування транспортного підприємства; фактори що впливають на фінансову стійкість роботи транспортного підприємства в умовах ринку; уміти: використовуючи інформаційні та нормативно-правові джерела, класифікувати й аналізувати використання основних фондів транспорт­ного підприємства; класифікувати й аналізувати використання оборотних фондів транспортного підприємства; класифікувати й аналізувати доходи транспортного підприємства; класифікувати й аналізувати витрати транспортного підприємства; класифікувати й аналізувати прибуток транспортного підприємства; проводити облікові операції діяльності транспортного підприємства, визначати її результати та складати звітну документацію; мати уявлення про фінансово-господарську діяльність транспортного підприємства.

Навчальний план із цієї дисципліни передбачає проведення аудиторних лекційних і практичних занять, а також вимагає від студента самостійної роботи з основними та додатковими джерелами, конспектом лекцій, підготовки до виконання практичних занять.