Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. О. Пруненко

Конспект лекцій з навчальної дисципліни Економіка транспорту - Пруненко Д О

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010102, 8.07010102 -«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»;

7.07010101, 8.07010101 -«Транспортні системи (за видами транспорту)»)

Харків ХНАМГ

2012

Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Економіка транспорту" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010102, 8.07010102 -«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»; 7.07010101, 8.07010101 - «Транспортні системи (за видами транспорту)») / Д. О. Пруненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.:- Х.: ХНАМГ, 2012. - 117 с.

Автор: к.е.н., доц. Д. О. Пруненко

Рецензент: д.т.н., проф. Ю. О. Давідіч

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол № 5 від 10.12. 2010 р.