СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арутюнова Г. И. Введение в экономику транспорта / Московский автодорожный ин-т (Технический ун-т). — М., 1995. — 100 с.

2. Гончаров М. Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на транспорті / Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем. — К. : Логос, 1999. — 423 с.

3. Дмитриев И. А., Жарова О. М.. Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ. вузов / Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2004. — 183 с.

4. Здерева Т. О., Іванова Н. Ю., Новак І. В., Когденко В.Г., Головніна О. Г. Економічне обгрунтування бізнес-плану роботи автотранспортного підприємства / Український транспортний ун-т / Т.О. Здерева (ред.). — К., 1996. — 60 с.

5. Кашканов А. А., Ребедайло В. М.. Економіка підприємств автомобільного транспорту: Навч. посібник для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Вінницький держ. технічний ун- т. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 115 с.

6. Криворучко О. М.. Типові задачі з економіки праці на автомобільному транспорті: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. спеціалізації "Менеджмент підприємств і організацій автомобільного транспорту" / Харківський національний автомобільно- дорожній ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2002. — 213 с.

7. Лапидус Б. М. Экономические проблемы транспорта: Учеб. пособие / Российский гос. открытый технический ун-т путей сообщения. — М. : РГОТУПС, 2001. — 110 с.

8. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка транспорту» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології», спеціальностей 7.100402, 8.100402, 7.100403, 8.100403) / Укл.: Д.О. Пруненко. -Харків : ХНАМГ, 2009. - 30 с.

9. Сатаева Л. О. Экономика транспортных предприятий: Учеб. пособие для студентов специальности "Менеджмент организации" - 061100 специализаций "Управление транспортной организацией"-061105, "Управление пасажирскими перевозками"-061132, " Управление международными перевозками"-061116 / Государственный ун-т управления; Институт управления на транспорте {Москва}. — М., 2001. — 118 с.

10. Сербиновский Б. Ю., Фролов Н. Н., Напхоненко Н. В., Колоскова Л. И., Напхоненко А. А. Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : ИКЦ "МарТ", 2006. — 494 с.

11. Сич Євген Миколайович, Кислий Валерій Миколайович. Закони економіки транспорту: монографія / Державний економіко-технологічний ун-т транспорту. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. — 160 с.

12. Темченко А. Г., Максимов С. В. Економіка підприємств автомобільного транспорту: навч. посібник. — Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2008. — 404 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Пруненко Дмитро Олександрович

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни "ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ"

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010102, 8.07010102 -«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»;

7.07010101, 8.07010101 -«Транспортні системи (за видами транспорту)»)

Відповідальний за випуск    д.т.н., проф. В. К. Доля Редактор   К. В. Дюкар Комп'ютерний набір   Д. О. Пруненко Комп'ютерне верстання       Н. В. Зражевська

План 2010, поз. 178 Л

Підп. до друку 16.12.2010 Формат 60 х 84/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 7,25

Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 4064 від 12.05.2011 р.