ЗМІСТ

Вступ........................................................................................... 3

Частина 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

1 .ЕЛЕКТРОВАКУУМНІ ІПРИЛАДИ................................................................................... 4

1. 1 .Загальнівідомості...................................................................... 4

1.2. Електровакуумнийдіод............................................................................. 4

1.3. Тріод............................................................................................................ 5

2. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ................................................................... 7

2.1. Зонна теорія провідності.......................................................................... 7

2.2. Напівпровідникові діоди......................................................................... 10

2.3. Транзистори............................................................................................. 13

3. ГЕНЕРУВАННЯ І ПІДСИЛЕННЯ КОЛИВАНЬ............................................... 17

3.1. Підсилювачі на електровакуумних тріодах........................................... 17

3.2. Транзисторні підсилювачі........................................................................ 18

3.3. Основні параметри і характеристики підсилювачів............................ 18

3.4. Спотворення сигналу................................................................................ 20

3.5. Операційні підсилювачі........................................................................... 20

3.6. Генератори......................................................................... 23

3.7. Перетворення частоти. Множення частоти........................................... 24

3.8. Визначення різниці фаз високочастотного сигналу............................. 25

3.9. Модуляція. Демодуляція........................................................ 26

3.10. Інтегральні схеми.................................................................................... 27

4.ОПТОЕЛЕКТРОНІКА......................................................................................................... 27

4.1. Некогерентні джерела випромінювання ................................................. 27

4.2. Когерентні джерела випромінювання. Лазери..................................... 28

4.3. Модуляція випромінювання.................................................................... 33

4.4. Фотоелектричні прилади.......................................................................... 36

5 МІКРОХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОНІКА................................................................................ 39

5.1. Довгі лінії.................................................................................................. 39

5.2. Хвилеводи й об'ємні резонатори.......................................................... 40

5.3. Клістрон................................................................................................... 43

5.4. Відбивальний клістрон.......................................................... 43

5.5. Антени........................................................................................................ 44

5.6. Відбивання від поверхні Землі................................................................ 46

6.ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ..................................................................................... 47

6.1. Аналогові та бінарні сигнали.................................................................. 47

6.2.Числові коди в цифрових вимірювальних приладах............................ 47

6.3. Функціональні елементи......................................................................... 48

6.4. Мікропроцесори і мікроелектронні обчислювальні машини.............. 51

Частина 2. ПРИЛАДИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ

7. ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ І РІЗНИЦІ ВІДСТАНЕЙ.............................................................................................................................. 53

7. 1 .Вимірювання різниці відстаней інтерференційним методом.............. 53

7.2.Інтерферометр Майкельсона................................................................... 54

7.3. Електромагнітні вимірювання відстаней фазовим методом................ 55

7.4. Створення грубих мір довжини.............................................................. 56

7.5. Методи вимірювання різниці фаз........................................................... 58

7.6. Принципи імпульсного методу вимірювання відстаней..................... 59

7.7.Вимірювання різниці відстаней за допомогою ефекту Доплера......... 59

8. ФАЗОВІ СВІТЛОВІДДАЛЕМІРИ І РАДЮВГДДАЛЕМІРИ...................................... 62

8.1.Загальні принципи..................................................................................... 62

8.2. Світловіддалеміри великої та середньої віддалі................................... 65

8.3. Критерії точності світловіддалемірів...................................................... 65

8.4. Радіовіддалеміри. Загальні відомості...................................................... 66

8.5. Методи і засоби спостережень супутникової геодезії......................... 67

8.6. Доплерівські вимірювання...................................................................... 69

Список літератури.............................................................................................. 72

Навчальне видання

Конспект лекцій з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.070900"Геоінформаційні системи і технології" ).

Автори:    Анатолій Васильович Безуглий, Анатолій Сергійович Сисоєв.

Редактор: З.М. Москаленко

План 2007, поз.83-Л

Підп. до друку 7.02.2008     Формат 60 х 80 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл. - вид. арк. 4,0

Замовл. № Умовн.-друк. арк. 3,5 Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12