1.1. Загальні відомості

Електровакуумними називають прилади, в яких електропровідність здійснюється електронами або іонами, що рухаються між електродами в вакуумі або газі. Електровакуумні прилади діляться на електронно - керовані, електронно - променеві та газорозрядні.

Основними конструктивними елементами будь-якого електровакуумного пристрою є вміщені всередину балона електроди - це катод, анод і керуючі електроди. Катод є джерелом електронів, анод це прискорюючий електрод, який служить колектором електронів. Керуючим називають електрод, призначений для керування основним потоком електронів. Керуючий електрод часто називають керуючою сіткою. Балони електровакуумних приладів роблять із скла, металу і кераміки. В балонах створюється розрідження 10" -10- Па. На рис.1.1 приведено схематичне зображення діода-найпростішого електровакуумного приладу, що має тільки два електроди-катод К і анод А.

В основі роботи електровакуумних приладів лежить явище термоелектронної емісії. Термоелектронна емісія - це вихід електронів із металу внаслідок його нагрівання. При нагріванні деякі електрони набувають кінетичної енергії хаотичного руху достатньої для того, щоб здійснити роботу виходу Авих. Робота виходу - це найменша енергія яку треба надати електрону, щоб він здійснив вихід із металу.