Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

А.В.Безуглий, А.С.Сисоєв

 

Конспект лекцій з курсу Радіоелектроніка – Безуглий А В, Сисоєв А С

 

(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.070900 "Геоінформаційні системи і технології")

Харків - ХНАМГ - 2008

УДК 621.38:528.05

Конспект лекцій з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.070900 -"Геоінформаційні системи і технології") /Укл.: Безуглий А.В., Сисоєв А.С. -Харків: ХНАМГ,2008. - 75с.

Автори: А.В.Безуглий, А.С.Сисоєв

Рецензент: доктор фіз.-мат.наук, професор О.М.Петченко

Рекомендовано кафедрою фізики, протокол № 4 від 21 грудня 2007 р.

©ХНАМГ, Безуглий А.В., Сисоєв А.С., 2008