СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ефремов И.С, Гущо-Малков Б.П. Теория и расчет механического обо­рудования подвижного состава городского электрического транспорта. -М: Транспорт, 1970. - 480 с.

2. Ефремов И.С. Троллейбусы. Теория и расчет. - М.: Транспорт, 1969.

3. Максимов А.Н. Городской электротранспорт. Троллейбус. М.: Акаде­мия, 2004.- 256 с.

4. Иванов М.Д., Пономарёв А.А., Иеропольский Б.К. Трамвайные вагоны Т-3. М.: Транспорт, 1977. - 240 с.

5. Бондаревский Д.И., Черток М.С., Пономарёв А.А. Трамвайные вагоны РВЗ-6М2 и КТМ-5М3. - М.: Транспорт, 1975 - 256 с.

6. Бакулин А. С. и др. Сооружения, устройства и подвижной состав метро­политена. - М.: Транспорт, 1979.

7. Пономарёв А. А., Иеропольский Б.К.. Подвижной состав и сооружения городского электротранспорта. М.: Транспорт, 1981.

8. Устройство и ремонт электропоездов метрополитена/ под ред. Э.А. Се-ментовского. М.: Транспорт, 1991. - 335 с.

9. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Шевченко В.В. Технические средства го­родского электрического транспорта. - М.: Высшая школа, 1985. - 448 с.

10. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Л.: Судпром-

гиз, 1962. - 544 с.

Навчальне видання

Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092201 - "Елект­ричні системи і комплекси транспортних засобів")

Укладачі: Андрій Віталійович Коваленко, Ігор Леонідович Скуріхін

Відповідальний за випуск: В.Х. Далека Редактор Д.Ф. Курильченко

План 2008, поз. 165Л

Підп. до друку 11.06.08     Формат 60х84, 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Обл. - вид.арк. 6 Ум.- друк. арк. 4,8

Тираж 100 прим. Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12