1.3. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Взаємодія управлінського і фінансового обліку досягається на основі:

- спадкоємності й комплексного використання первинної облікової інформації;

- єдності норм і нормативів, а також нормативно-довідкової інформації в цілому з доповненням інформації одного виду обліку даними іншого;

- одноразової фіксації усієї початкової змінної інформації в первинному обліку;

- взаємопроникнення методів або їх елементів;

- єдиного підходу до розробки завдань управлінського і фінансового обліку виробництва при проектуванні або вдосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом.

Більшість елементів фінансового обліку можна знайти і в управлінському обліку:

- в обох системах обліку розглядаються однакові господарські операції (наприклад, поелементно відображені в системі фінансового обліку дані про види витрат також використовуються і в управлінському обліку);

- на основі виробничої або повної собівартості, розрахованої в системі управлінського обліку, встановлюється балансова вартість виготовлених на підприємстві активів у системі фінансового обліку;

- загальноприйняті принципи фінансового обліку можуть діяти і в управлінському обліку, оскільки адміністрація не може керуватися в своїй діяльності виключно суб'єктивним не перевіреними оцінками;

- оперативна інформація використовується не тільки в управлінському обліку, але й для складання фінансових документів, отже, обидва види обліку використовують загальну інформаційну систему;

- дані фінансового обліку разом з інформацією управлінського обліку можуть бути використані при прийнятті управлінських рішень;

- обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів, але фінансовий облік дає змогу оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський - в межах окремих сегментів діяльності;

- обидва види обліку мають елементи системи, що передбачає наявність прямих і зворотних зв'язків при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації (наприклад, рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією).

Характерні відмінності управлінського і фінансового обліку представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Відмінності між управлінським і фінансовим обліком

Ознаки

Управлінський облік

Фінансовий облік

Мета обліку

Підготовка інформації для мене­джерів різних рівнів управління

Ведення обліку та складання форм встановленої звітності

Ступінь регламентації

Ведення управлінського обліку не обов'язкове, рішення про його ведення приймає керівництво підприємства

Ведення фінансового обліку обов'язкове і регламентується законами й нормативними актами

Ступінь надійності інформації обліку

Містить оперативну, поточну та прогнозну інформацію, тому може мати приблизні дані, орієнтовані показники

Містити фактичну інформацію, що зумовлює достатню точність інформації

Масштаби охоплення

обліковою

інформацією

Центри відповідальності, центри затрат, сегменти діяльності, види продукції

Підприємство в цілому

Методологічне забезпечення

Розробляється на підприємстві та затверджується керівником

Розробляється та затверджується законодавчими актами в загальноприйнятому порядку

Користувачі інформації

Споживачі, які входять до складу управлінського персоналу підприємства

Зовнішні споживачі інформації та менеджери підприємства

Термін складання звітності

За вимогою: щоденно, щодекади, щомісяця або заздалегідь до початку звітного періоду

З інтервалом в кілька днів, тижнів, місяців після закінчення звітного періоду

Методи здійснення обліку

Існує варіантність здійснення обліку за допомогою подвійного запису або статистичних методів

За допомогою прийомів подвійного запису на кореспондуючих рахунках

Характеристика даних звітності

Бажані величини в поточному та майбутньому періодах

Фактичні дані

Вимірники, які викори­стовуються в обліку

Грошові й натуральні

Грошові

Структура обліку

Принцип "витрати - результат "

Активи = зобов'язання + власний капітал

Ступінь

відповідальності

дисциплінарна відповідальність

штрафні санкції

Відкритість даних

Комерційна таємниця

Широкий доступ