СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України // Бух. облік і аудит. - 1999. - № 6. - С. 9-13.

2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 283/97-ВР від 22.03.97 р.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, № 291.

5. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я .В. Соколова, И. А. Смирновой. - М. Финансы и статистика, 2002. -

952 с.

6. Бахрушина М.А. Бухгалтерский учет управленческий: Уч. пособие: ВЗФЭИ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 359 с.

7. Голов С .Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. -704 с.

8. Друри К. Учет затрат методом стандарт-кост. Пер. с англ. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 224 с.

9. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебник / Пер. с

англ. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 1071 с.

10. Ю .Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-350 с.

11. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.

12. Керимов В. Э. Управленческий учет: Учебник. Изд. 2 изм. и доп. -М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2003. - 416 с.

13. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підручник. - К.: Наука, 2004. -

550 с.

14. Нападовська Л .В. Управлінський облік: Монографія. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 356 с

15. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. - М: Финансы и статистика, 1993. - 496 с.

16. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг». - М.: Финансы и статистика, 1993. - 125 с.

17. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. М.:

ЮНИТИ, 1996.

18. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. М.: Финансы и статистика, 1994. 144 с.

19. Управленческий учет / Под ред. В. Ф. Палия и Р. Вандер Вила. М.: ИНФРА-М, 1997. 80 с.

20. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Д. Теория бухгалтерского учета / Под ред. Я .В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 1997.

21. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Пер. с англ.; Под ред. Я .В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 1995. 416 с.

22 Энтони P., Рис Дж. Учет: ситуации, примеры. М., 1993.

23. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран: Пер. с пол. М.: Финансы и статистика, 1991. 237 с.

24. Скоун Т. Управленческий учет: Пер. с англ. /Под ред. Н.Д. Эриаш-вили. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 170 с.

25. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. - М. : ИНФРА, 1997.-480 с.

26. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. -М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. - 512 с.

27. Хорнгрен Ч.Г., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М. : Финансы и статистика, 1995. - 416 с.

28. Энтони Р., Дж. Рис. Учет: ситуации и примеры// Под ред. A.M. Петричкова. - М. : Финансы и статистика, 1993. - 560 с.

29. Райан Боб. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. -М: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 616 с.

30. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Власова Олена Євгенівна Управлінський облік

Конспект лекцій з дисципліни для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 — «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)

Редактор О .С. Кравцова Верстка Ю .П. Степась

План 2009, поз. 142 Л

Підп. до друку 23.11.2009 Формат 60x84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 7,0

Тираж 50 прим. Зам. №

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001