9.2. Сутність бюджетування і види бюджетів (кошторисів), що складаються на підприємстві

Бюджетування — це, з одного боку, процес складання планів і кошторисів, а з другого — технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, що одержуються від бізнесу на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані фінансові показники з метою підвищення фінансової обгрунтованості ухвалюваних управлінських рішень.

Бюджетування виконує різні функції внутрішньо фірмового планування:

— бюджет як економічний прогноз є основою для прийняття планових рішень при розробці стратегічних напрямів діяльності підприємства;

— бюджет є основою для контролю фактичних результатів діяльності компанії;

— бюджет як засіб координації є виражений у вартісних показниках план в галузі виробництва, закупівель сировини або товарів, реалізації продукції, інвестиційної діяльності і т.д.;

— бюджет як основа для постановки завдання стимулює керівництво ухвалювати рішення завчасно, до початку діяльності на цей період.

Основними принципами бюджетування є:

— безперервне складання і коригування бюджетів;

— уніфікація форматів, процедур і регламентів;

— використання постулатів ф інансового менеджменту в поєднанні з національною специфікою діяльності.

При побудові системи бюджетування на підприємстві виділяють такі об'єкти обліку:

— центри прибутку;

— центри доходів;

— центри витрат;

— центри інвестицй і т.п.

Структура центрів відповідальності передбачає їх поділ за рівнями управління (центр відповідальності першого рівня, другого рівня і т.д.) залежно від їх підпорядкування, цілей і завдань планування та контролю.

Розрізняють такі види бюджетів:

1) за об'єктом бюджетування:

— бюджети (кошториси) на виготовлення окремих виробів;

— функціональні бюджети - бюджети (кошториси) підрозділів підприємства - центрів відповідальності;

— зведені бюджети - бюджети, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства;

2) за цільовим призначенням:

— операційні бюджети - бюджети витрат і бюджети доходів, на підставі яких складають бюджет прибутку;

— фінансові бюджети - сукупність бюджетів, що відображають плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства;

3) за способом урахування впливу стохастичних факторів на діяльність підприємства:

— статичний бюджет - бюджет, у якому всі показники визначають на початку планового періоду і не коригують;

— змінний (динамічний) бюджет - бюджет, показники якого постійно коригують після завершення певного періоду (місяця, декади) у зв'язку зі зміною поточних умов діяльності підпр иємства;

— гнучкий бюджет - бюджет, складений для кількох можливих рівнів (об сягів) діяльнос ті підприємства, які можуть бути досягнуті в межах релевантного періоду внаслідок впливу стохастичних факторів (зміни рівня інфляції, курсу валюти, податкових ставок тощо).

Розробку бюджетів здійснюють з використанням таких основних методів:

— метод нарощування, суть якого полягає в тому, що бюджетні показникирозр ахо вують на підставі звітних показників попереднього бюджетного періоду з урахув анням перспектив діяльності підприємства у майбутньому бюджетному періоді;

— пріоритетний метод, який також ґрунтується на даних попереднього бюджетного періоду, але передбачає обґрунтування пріоритетних напрямів відносного ско роч ення аб о зб іль шення бюджетних сум (наприклад, зменшення прямих матеріальних витрат на 5%);

— метод бюджетування з нульової точки (2ВВ-бюджетування) - метод бюджетування, при якому менеджери обґрунтовують значення бюджетних показників на основі детального аналізу господарських операцій та нормативів витрачання ресурсів (наче било діяльність здійснюються вперше, «з нуля»). Застосування 2ВВ-бюджетування дозволяє отримати найточніші й об'єктивні планові показники, але вимагає значних витрат час у і коштів для розрахунків.

У фінансовому плануванні використовують чотири групи бюджетів:

1) основні бюджети;

2) операційні бюджети;

3) допоміжні бюджети;

4) додаткові бюджети.

Кожний з перерахованих видів бюджетів складається з ряду підбюджетів. Так, основний бюджет складається з бюджетів: доходів і витрат; руху грошових коштів; розрахункового балансу.

У свою чергу, операційний бюджет, що відображає окремі показники господарської діяльності, містить в собі дані бюджетів: продажу, виробничих запасів, виробництва, прямих витрат на матеріали, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат, комерційних витрат, адміністративних витрат і звіту про прибутки та збитки.

До допоміжних бюджетів відносять: бюджет податків, план капітальних витрат, кредитний план, а до додаткових — бюджети розподілу прибутку і бюджети окремих проектів та програм.

Ці бюджети необхідні для складання зведеного виробничого або основного бюджету, який також може мати назву бюджету майстра.

Майстер - бюджет — це сукупність взаємопов'язаних між собою трьох основних бюджетів підпр иємства плюс набір операційних і допоміжних бюджетів, необхідних для їх складання.

Блок-схема формування основного бюджету (бюджету майстра) наведена на рис. 9.1.

Продукт (бизнес, цех, ділянка виробництва)

Бюджет прямих витрат на

матеріали

 

Загальні

Г

продукції

Бюджет прямих витрат на

оплату праці

Компанія в цілому

організаційні витрати

.А.

Бюджет

комер­ційних

витрат

Бюджет управлін

ських витрат

Коригування

Рис. 9.1 - Формування основного бюджету

Основні бюджети

Бюджет доходів і

витрат 1

Бюджет руху

грошових коштів

І

Розрахунковий

баланс

інвестиційний бюджет (план первісних капітальних витрат)