7.5. Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації

Головною метою підготовки інформації для прийняття рішення у процесі реалізації є встановлення вартості (ціни) активів.

У практиці управління процесом реалізації розроблено два альтернативних підходи до ціноутворення: витратний (базовий) і ціннісний.

Витратний підхід до ціноутворення - історично традиційний, але неприйнятний для ринкових умов господарювання.

Первісна вартість товару + Інші затрати операційної діяльності + Податок на прибуток, непрямі податки + Очікуваний прибуток = Очікувана ціна

Надбавка - це відсоток, що додається до базової собівартості, яка визначається за формулою:

Надбавка (націнка) = Відсоток націнки х Затрати.

Для досягнення оптимальної ціни продажу та максимізації прибутку актуальною проблемою є надання знижок покупцям, що дозволяє запроваджувати гнучкішу політику цін.

і—І Мета надання знижок: І

збільшення обсягу продажу (знижки за кількість)

регулювання надходження замовлень протягом року (сезонні знижки)

диференціації цін

зміцнення зв язків з покупцями

Рис. 7.10 - Мета надання знижок

При наданні знижок підприємство зацікавлене в отриманні запланованого прибутку. Надзвичайно важливою стає проблема визначення додаткової кількості товару, яку може підприємство реалізувати, забезпечивши при цьому величину планового прибутку.

Розмір відсотка надбавки залежить також від прийомів розрахунку первинної вартості товарів, які застосовують в управлінському обліку.

Якщо при розрахунку первинної вартості товарів використовують систему обліку за повними витратами, надбавку визначають за формулою

Надбавка = Інші витрати операційної діяльності + Податок на прибуток, непрямі податки + Плановий прибуток

При застосуванні системи обліку часткових витрат надбавку визначають за формулою

Надбавка = Адміністративні витрати + Витрати на збут + Інші витрати операційної діяльності + Плановий прибуток + Податок на прибуток, непрямі податки

Розмір надбавки може змінюватися залежно від фаз життєвого циклу товару.

Однак на ринку ціна товарів визначається не рівнем понесених підприємством витрат, а співвідношенням попиту та пропозиції на ці товари. Уникнути недоліків витратного ціноутворення, що не враховує вплив зовнішніх факторів, дозволяє ціннісний (ринковий) підхід до ціноутворення.

1. Які загальні підходи існують щодо прийняття рішень в умовах невизначеності ?

2. Дайте характеристику прийомів щодо визначення оптимального розміру запасів.

3. Від чого залежить момент наступного замовлення запасів ?

4. Яке значення системи JIT ?

5. Яким чином здійснюється класифікація витрат відносно до обсягу поставок ?

6. На які види здійснюється класифікація затрат за компонентами ?

7. Яким чином класифікують затрати за ступенем впливу - регулювання загальної суми затрат ?

8. Наведіть перелік внутрішніх якісних факторів, що впливають на прийняття рішення «виробляти чи купувати».

9. Наведіть перелік зовнішніх якісних факторів, що впливають на прийняття рішення «виробляти чи купувати».

10. Яка мета оптимізації розміру партії запасів ?

11. У чому суть витратного підходу до ціноутворення ?

12. У чому суть ринкового (ціннісного) підходу до ціноутворення ?

13. Яка мета надання знижок ?

14. У чому суть методу дисконтування грошових надходжень ?