7.3. Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачі управлінського обліку у процесі постачання ти зберігання запасів

 

 

Скільки запасів необхідно замовити?

 

 

 

 

 

Коли необхідно розмістити замовлення?

 

 

 

 

 

Управління затратами в ланцюгах цінностей

 

 

Рис. 7.7 - Види рішень, які можуть розв'язуватися на етапі процесу постачання

Рішення першої задачі передбачає визначення оптимального обсягу замовлення - мінімальне співвідношення об'єму запасів та понесених підприємством затрат. Методи визначення оптимального розміру запасів:

- табличний;

- математичний ;

- графічний.

Табличний метод. Оптимальний розмір запасів закупівель визначають на підставі розрахунків, наведених в табл. 7.1.

Приклад. Для виконання виробничої програми підприємству необхідно

мати 40000 одиниць виробничих запасів на рік.

Релевантні витрати, які згруповані за розмірами різних партій різних розмірів Таблиця 7.1. Дані щодо релевантної інформації

 

Показники

Розміри партій, од.

100

200

300

400

500

Кількість партій на поставку (обсяг потреб підприємства (40000) розмір (5 партії), шт.

400

200

133

100

80

Транспортно-заготівельні      витрати та затрати по зберіганню, грн

75

150

200

250

375

Вартість партії, грн

5400 = 500

4,8­200 = 960

4,5-300 = 1350

4,3-400 1720

4,3-500 2150

Загалом релевантних витрат, грн

575

1110

1550

1970

2525

Середня собівартість, грн

5,75

5,55

5,17

4,93

5.05

Висновок. Найнижча собівартість одиниці запасу становить 4,93 грн. для партії з 400 одиниць, розмір якої виявився оптимальним.

Графічний метод визначення оптимального обсягу поставок

Загальні затрати на замовлення та зберігання

Затрати на оформлення поставок

Затрати на зберігання

Обсяг замовлення, одішиш Рис. 7.8 - Графічний метод визначення оптимального обсягу поставок

Оптимальний обсяг закупівель запасів визначають на підставі графіка, на вертикальній осі якого відображаються релевантні витрати на придбання запасів, а на горизонтальній осі - обсяг замовлення.

Математичний метод. Визначення оптимального розміру запасів за допомогою математичних формул, які наведено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Математичні формули для розрахунку оптимального розміру запасів

Показники

Формула

Умовні позначення

 

Кількість виробів в оптимальній партії

Ип х— х Рт Ус Я

Кр - кількість виробів в оптимальній партії;

Ь<3 - витрати на партію;

Ус - витрати на одиницю запасів;

Я - розрахунковий коефіцієнт на утримання

запасів;

Pm - заплановані потреби у запасах

Розмір надходження, який забезпечує найбільш

л,   1<2 24 1 Ип =—^х—х-

Ус   Я Рт

Кількість одиниць партії

 

D - річний обсяг закупівлі запасів

О - вартість обслуговування закупівлі однієї партії;

Н - вартість зберігання одиниці партії

Розв'язання другої задачі передбачає визначення моменту наступного замовлення - це момент часу, коли необхідно розміщувати нове замовлення. Він залежить від розміру оптимальної партії поставки, циклу поставки партії та темпу, з яким використовуються запаси.

З метою відмовитись від зберігання запасів прийшли до впровадження оперативного управління запасами (як раз вчасно). Вперше цей метод використовувався в оборонній промисловості США під час другої світової війни, пізніше знайшов значне поширення на японських підприємствах.

Суть принципу «саме вчасно» (JIT) у тому, що товари надходять на підприємство на момент, коли вони необхідні для використання у процесі виробництва. Упровадження цього методу повністю розв'язало проблему зберігання запасів, яка при цьому є виключно прерогативою постачальників, а не самого підприємства.

Удосконалення постачання на основі принципу JIT - сприяє формуванню управлінської культури, спрямованої на підвищення якості. Ріш ення, яке пропонує система JIT, полягає в укладенні довгострокових контрактів з кількома вигідними постачальниками, що розташовані територіально близько до виробничих потужностей підприємства.

Вирішення третьої задачі - управління витратами на основі ланцюга цінностей, яке ґрунтується на класифікації витрат.

Таблиця 7.3. Класифікація затрат

Ознаки__Види__Хара кте ристика

 

 

 

 

Відносно

Нерелевантні

Витрати, які залежать від кількості придбаних запасів

обсягу поставок

 

 

Релевантні

Витрати, пов'язані зі зберіганням та обслуговуванням замовлення

За ступенем впливу

Регулюючі

Залежать від рішень менеджера

загальної суми затрат

Нерегулюючі

На які менеджер не впливає

За

компонента­ми

Затрати, пов'язані

з постачанням і зберіганням запасів

Комерційні затрати, затрати на зберігання, затрати, пов'язані з можливістю збитків

Витрати, пов'язані з розміром партій

Затрати, які пов'язані з обслуговуванням та оформленням замовлень, затрати на організацію виробництва, затрати по переміщенню партій, оперативному управлінню

 

Витрати, пов'язані з дефіцитом запасів

Затрати, пов'язані з прискоренням надходження, руху та відвантаження запасів, комерційні збитки

 

Витрати, пов'язані з управлінням запасами

Затрати на навчання та утримання управлінського персоналу

 

Вантажно-розвантажувальні

За видами робіт

Транспортні

Складські

Контрольні

 

Інші

За місцями виникнення

Залежать від організації підприємства:

- за окремими виробництвами, переділами, структурними підрозділами;

- адмін істративно-відокремленими розділами