7.1 Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень

Прийняття рішень - це заключна стадія управління. Основні етапи прийняття управлінських рішень:

- виявлення проблеми;

- попереднє формулювання мети та завдань;

- збір і аналіз інформації стосовно завдань, які покликані розв'язати певну проблему;

- визначення ключових факторів і вихідних характеристик для розв'язання проблеми з урахуванням існуючих обмежень та сильних сторін;

- уточнення та остаточне формулювання мети;

- обґрунтування та розробка формалізованої моделі проблеми, яку належить вирішити;

- розробка варіантів рішення проблеми та вибір оптимального варіанта вирішення проблеми;

- економічне обґрунтування вибраного варіанта рішення, погодження та остаточне затвердження рішення, реалізація рішення, контроль та оцінка виконання рішення.

План

 

До ключових принципів прийняття управлінських рішень відносяться:

- відповідність прийнятих рішень інтересам усіх груп зацікавлених осіб;

- орієнтація на ключові чинники успіху (витрати, якість, час, інновації);

- безперер вне удосконалення;

- аналіз ланцюга цінностей і ланцюга поставок;

- аналіз зміни стратегії на різних стадіях розвитку бізнесу, в основу якого покладена крива життєвого циклу продукції.

 

Система управлінського обліку повинна бути спрямована на інформаційне забезпечення підвищення ефективності діяльності підприємства, а також на те, щоб при прийнятті управлінських рішень були враховані інтереси всіх зацікавлених осіб (акціонерів, споживачів, менеджерів, постачальників, кредиторів, суспільства).

Управлінський облік відіграє ключову роль у дотриманні менеджерами підприємства перелічених нижче принципів.

Орієнтація на споживача. Максимально повне забезпечення потреб споживачів

- це основа успіху будь -якої організації. Кожен працівник повинен спрямовувати свою діяльність на постійне підвищення цінності товару для споживача.

Орієнтація на ключові чинники успіху. Постійна орієнтація на ключові чинники успіху здатна забезпечити не лише стабільність, але й подальший розвиток кожному підприємству. Це проявляється у наступному:

- постійне скорочення витрат на виробництво (надання послуг);

- отримання споживачами тільки якісного товару;

- прагнення до скорочення часу на розробку нових продуктів та їх виходу на ринок, термінів постачання продукції та задоволення потреб споживачів.

Безперервне удосконалення. Для досягнення конкурентних переваг підпри­ємство повинно постійно вдосконалювати свою діяльність за різноманітними аспектами: збільшення обсягів діяльності, скорочення витрат, уникнення рекламацій на продукцію, своєчасне постачання продукції (товару), покращення якості продукції (послуг), які залежать від специфіки діяльності підприємства.

Етапи ланцюга цінностей і ланцюга поставок. Такий аналіз потоку продукції (товарів, послуг) і інформації передбачається на кожному із процесів

- від виробника до кінцевого споживача. При цьому кожен процес повинен додавати більшу цінність та вартість продукту, ніж витрати на їх здійснення, а за кожну додану вартість споживач повинен хотіти заплатити. У процесі аналізу з метою управління витратами та збільшення цінності товару (продукції, послуг) особливу увагу слід приділяти координації дій на всьому ланцюзі Цінностей, тобто всіх підприємств і підрозділів, які задіяні у цьому процесі.

Етапи зміни стратегії на різних стадіях розвитку бізнесу. Управлінський облік повинен дозволити визначити наскільки ефективно працює організація з погляду різних груп інтересів. Дотримання цього принципу пов'язане з можливим конфліктом інтересів різних груп користувачів. Тому пріоритетом повинно вважатись дотримання стратегічних цілей підприємства і оптимальне поєднання інтересів різних груп зацікавлених осіб.

Основні характеристики облікової інформації:

- облік розкриває економічні наслідки раніше прийнятих рішень, які повинні бути вчасно доведені до зацікавлених осіб; така інформація повинна періодично надаватись у вигляді фінансових звітів, які забезпечують зворотні зв'язки між об'єктом та суб 'єктом управління;

- облік - це основне джерело інформації для здійснення належного контролю за зберіганням та ефективним використанням ресурсів, поточною заборгованістю та наявністю коштів, станом майна підприємства тощо;

- облік є інформаційною підтримкою прийняття управлінських рішень та забезпечення базовою інформацією фінансових розрахунків і аналітичної орієнтації щодо можливих чинників і наслідків обраних альтернатив.

 

Основні передумови інформаційного забезпечення підтримки управлінських рішень:

- забезпечення менеджерів якісною та достатньою для прийняття управлінських рішень інформацією;

- правова обґрунтованість рішення;

- забезпечення зіставлюваності альтернатив;

- наявність ефективно функціонуючої системи відповідальності та мотивації;

- забезпечення багатоваріантності рішення;

- структурування проблеми та побудова дерева цілей;

- використання наукових методів аналізу, прогнозування, моделювання для економічного обґрунтування кожного рішення.