ПЕРЕДМОВА

Конспект лекцій призначено для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управлінський облік» напряму підготовки «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання.

Управлінський облік є нормативною дисципліною для студентів спеціальності «Облік та аудит», викладання якої за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» передбачено Галузевими стандартами освіти Міністерства освіти і науки України.

Видані в Україні підручники С.Ф. Голова, Л.В. Нападовської, Ф.Ф. Бутинця повною мірою розкривають зміст дисципліни «Управлінський облік».

Побудова та зміст конспекту лекцій дозволяє не тільки отримати теоретичні знання з основ управлінського обліку, а й здійснити контроль набутого рівня знань.

Зміст курсу «Управлінський облік» викладено у дев'яти темах, які розділені на 4 змістових модулі (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл часу лекційного курсу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

 

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

6.050100

Зміст

(6.030509) ОіА

 

денне

заочне

 

навчання

навчання

ЗМ1 Теоретичні основи організації управлінського обліку

4

2

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

2

1

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат.

2

1

ЗМ 2 Системи обліку і калькулювання витрат діяльності

12

4

Тема  3.   Система  обліку  і  калькулювання  за повними

4

2

витратами.

Тема  4.   Система  обліку  і калькулювання  за змінними

4

2

витратами.

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними

4

 

витратами.

 

ЗМ   3.    Контроль   та   оцінка   результатів діяльності підприємств

8

4

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

4

2

Тема 7.  Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.

4

2

ЗМ 4. Бюджетування і контроль витрат

10

2

Тема 8. Облік і контроль за центрами відповідальності

4

1

Тема 9. Бюджетування і контроль

6

1

Разом

34

12

У першій темі «Мета, зміст і організація управлінського обліку» надана характеристика предмета та об'єктів управлінського обліку, розкрито його роль у системі менеджменту, описано економічну природу окремих об'єктів обліку, охарактеризована сутність інструментарію та окремих методологічних прийомів.

Друга тема «Класифікація і поведінка витрат» присвячена розгляду тлумачень різних понять, а саме: «затрати» та «витрати» у різних системах обліку, класифікації затрат згідно з потребами управління підприємства.

У третій темі «Система обліку і калькулювання за повними витратами» розглянуто методи обліку витрат залежно від технологічних особливостей, які передбачають урахування всіх витрат при калькулюванні собівартості продукції, послуг, діяльності, розкрито сутність окремих методологічних прийомів калькулювання собівартості з повним розподілом затрат. Наведено порівняльну характеристику традиційних та функціональних систем калькулювання.

У четвертій темі «Система обліку і калькулювання за змінними витратами» розкрито сутність окремих методологічних прийомів калькулювання собівартості за змінними витратами. Наведено порівняльну характеристику методик калькулювання за змінними витратами та традиційними системами калькулювання, розкрито особливості впливу методу калькулювання на величину фінансового результату діяльності.

У п'ятій темі «Система обліку і калькулювання за нормативними витратами» розкрито суть і основне призначення нормативного методу обліку і калькулювання собівартості продукції, значення нормативного обліку витрат для планування, контролю та прийняття управлінських рішень. Надано характеристику організації нормативного методу обліку затрат і калькулювання собівартості продукції.

У шостій темі «Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку» описано методику дослідження спливу окремих показників діяльності підприємств на його фінансовий результат.

У сьомій темі «Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень» описано прийоми підготовки інформації для прийняття тактичних та стратегічних рішень на різних стадіях господарської діяльності.

Восьму тему «Облік і контроль за центрами відповідальності» присвячено питанням формування внутрішньої звітності, трансфертного ціноутворення, класифікації центрів відповідальності.

У дев'ятій темі «Бюджетування і контроль» надано характеристику процесу розробки генерального бюджету та взаємоузгодження його окремих елементів, розкрито методологію формування окремих видів бюджетів.

Матеріал конспекту лекцій розрахований для засвоєння після попереднього вивчення таких предметів, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економіка підприємства», «Теорія економічного аналізу», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.