6.5. Застосування методу «витрати - обсяг - прибуток» для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку

Метод «витрати — обсяг - прибуток» крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при певному (заданому) рівні реалізації. Так, обсяг продажу в грошовому вираженні може бути розрахований з використанням формул

К-ть

Ціна за одиниць     _     Змінні Постійні Операційний

одиницю      реалізованої        витрати витрати прибуток

продукції

П — Постійні витрати + Операційний прибуток

Продаж — т/,   ,. .

Коефіцієнт маржинального доходу

Приклад. Підприємство "Орфей" виробляє один вид продукції. Нижче наведені дані, що характеризують його діяльність:

ціна реалізації однієї одиниці 100,0 грн.,

змінні витрати на одиницю 70,0 грн.,

постійні витрати 24 000 грн.

Треба розрахувати обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 6 000,0 грн. Для визначення такого обсягу реалізації використовуємо метод рівнянь, при цьому Х — обсяг реалізації:

100,0 Х = 70,0 Х + 2 400,0 + 6 000,0 30 Х = 2 400,0 + 6 000,0 Х = 10 000 од.

На підставі проведеного розрахунку можна зробити висновок, що для досягнення бажаного розміру прибутку підприємству необхідно реалізувати 10 000 од. продукції.

Для визначення розміру прибутку при заданому (бажаному) обсязі реалізації використовують формули

Прибуток

Продаж

Змінні витрати

Постійні витрати

Коефіцієнт

Постійні

Прибуток

Продаж

Ж

маржинального

доходу

витрати

Продовження прикладу.

На підставі наведених вище даних визначити розмір прибутку, який одержить підприємство при обсязі реалізації 130 000,0 грн. Для визначення такого розміру прибутку використовуємо метод рівнянь, при цьому Х — прибуток, який може одержати підприємство:

На підставі проведеного розрахунку можна констатувати, що при заданому

обсязі реалізації підприємство може отримати прибуток у розмірі 15 000,0 грн.

1. Пояснити значення СУР-аналізу для прийняття рішень.

2. Як визначається обсяг реалізації у кількісному та вартісному виразі?

3. Дати визначення терміна «точка беззбитковості».

4. Пояснити, чому маржинальний доход на одинцю стає прибутком на одиницю за точкою беззбитковості.

5. Дайте характеристику коефіцієнта змінних витрат та коефіцієнта маржинального доходу. Поясніть як пов'язані ці два коефіцієнти між собою.

6. Дайте визначення терміна «структура продажу» та поясніть його на конкретному прикладі.

7. Поясніть, як СУР-аналіз може бути застосований в умовах багато продуктового виробництва.

8. Поясніть, як зміна у структурі продажу може вплинути на точку беззбитковості підприємства.

9. Дайте визначення терміна «запас міцності». Як його можна застосувати для оцінки операційного ризику?

10. Дайте визначення терміна «операційний важіль». Яким чином збільшення операційного важеля впливає на ризик ?

130 000,0 = 70,0 х (130 000,0 : 100,0) - 24 000,0 + Х Х = 130 000,0 - (91 000,0 + 24 000,0) Х = 15 000,0 грн.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ