6.2. Точка беззбиткової (поріг рентабельності)

Аналіз співвідношення "витрати — обсяг - прибуток", на практиці іноді називають аналізом точки беззбитковості. Цю точку також називають «критичною» або «мертвою», або точкою «рівноваги».

Точка беззбитковості — це критичний обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю.

Для обчислення точки беззбитковості (порогу рентабельності) використовують три методи:

- графічний;

- рівнянь;

- маржинального доходу.

При графічному методі знаходження точки беззбиткової зводиться до побудови комплексного графіка " витрати — обсяг - прибуток", послідовність побудови якого полягає в наступному:

- наносять на графік лінію постійних витрат, для чого проводять пряму, паралельну осі абсцис з точки, яка відповідає постійним витратам;

- вибирають відповідний обсяг виробництва (реалізації) продукції і визначють для нього розмір змінних витрат, на підставі якого будують лініюзмінних витрат підприємства, яка виходить з точки перетину лінії постійних витрат з віссю ординат і утворює графік сумарних витрат підприємства;

- беруть той же обсяг продаж і на підставі ціни продукції визначають відповідну виручку від реалізації, на підставі якої здійснюють креслення лінії виручки.

- точка беззбитковості утворюється від перетину лінії виручки і лінії сумарних витрат (рис. 6.1).

Общая сумма затрат или выручки в денежных единицах

Метод рівнянь. Для визначення точки беззбитковості (порогу рентабельності) у міжнародній практиці також використовують метод рівнянь, заснований на обчисленні прибутку підприємства за формулою

Виручка - Змінні витрати - Постійні витрати = Прибуток

Деталізуючи порядок розрахунку показників формули, її можна подати в наступному вигляді

(Ціна за одиницю х Кількість одиниць) - (Змінні витрати на одиницю х х Кількість одиниць) - Постійні витрати = Прибуток

Приклад. Еліза планує продавати значки на ярмарку. Вона може їх купити за 0,5 грн., а продавати за 0,9 грн. кожний. Одноразова орендна плата за місце складає 200,0 грн.

Скільки значків потрібно продати, щоб досягти критичної точки ?

Хай Х — кількість одиниць, які необхідно продати, щоб досягти точки беззбитковості.

У цьому випадку розрахунок точки беззбитковості здійснюється з використанням рівняння

0,9Х — 0,5Х — 200 = 0, 0,4Х = 200, Х = 200 / 0,4 = 500 одиниць.

Метод маржинального доходу - це модифікація попереднього методу, що ґрунтується на використанні наступних формул:

Точка беззбиткової Постійні витрати

у натуральних одиницях Ціна -   Змінні витрати

за одиницю на одиницю

Точка беззбиткової Постійні витрати

у натуральних одиницях _ Маржинальний доход на одиницю

Точка беззбиткової Точка беззбиткової       Ціна за

у грошовому вираженні =      у натуральних одиницях х одиницю

Маржинальний доход - це різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат.

Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і отримання прибутку.

Існують два способи визначення величини маржинального доходу:

1) з виручки підприємства за реалізовану продукцію віднімають усі змінні витрати, тобто всі прямі витрати і частину накладних витрат (загальновиробничих витрат), залежних від обсягу виробництва і змінних витрат, що відносяться до цієї категорії;

2) шляхом складання постійних витрат і прибутку підприємства.

При застосуванні маржинального способу розрахунку точки беззбитковості в грошовому виражені також використовується коефіцієнт (норма) маржинального доходу, який є часткою величини маржинального доходу у виручці від реалізації або (для окремого виробу) часткою середньої величини маржинального доходу в ціні товару.

Коефіцієнт       Маржинальний доход на одиницю маржинального

доходу Ціна за одиницю

У цьому випадку точка беззбитковості в грошовому вираженні розраховуватиметься з використанням формули

Точка беззбиткової Постійні витрати

у грошовому = -

вираженні Коефіцієнт маржинального доходу

Продовження прикладу

Т      б   б • -  200,0    200 <™

1 очка беззбитковості —-=-= 500 одиниць

0,9 - 0,5 0,4

Звіт про фінансові результати в точці беззбитковості може бути представлений в наступному вигляді:

Таблиця 6.1. Звіт про прибутки та збитки

 

Усього, гри.

На од./гри.

Виручка, 0,9 гри. х 500 од.

450,0

0,9

Змінні витрати, 0,5 гри. х 500 од.

250,0

0,5

Маржииальиий доход

200,0

0,4

Постійні витрати

200,0

 

Чистий прибуток

0