ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.......................................................................... 6

Змістовний   модуль    1.   Теоретичні   основи організації

управлінського обліку....................................................... 8

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.......... 8

1.1 Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства................................................ 8

1.2 Інструментарій управлінського обліку.......................... 11

1.3 Взаємозв'язок    і    відмінності    фінансового та управлінського обліку............................................... 13

1.4. Основні чинники,  що  впливають  на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві.. 15

1.5. Типи організації управлінського обліку в системі рахунків. 17 Питання для самоконтролю.................................................... 19

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат............................... 20

2.1 Основні принципи класифікацій витрат.......................... 20

2.2 . Класифікація витрат виходячи з напрямів їх обліку......... 22

2.2.1 Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату.............................................................. 22

2.2.2 Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату.................................. 25

2.2.3 Класифікація   витрат   для   здійснення процесу контролю і регулювання............................................................ 28

2.3 Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах....................................... 29

Питання для самоконтролю.................................................... 32

Змістовний модуль 2 Системи обліку і калькулювання витрат

діяльності........................................................................ 33

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 33

3.1 Методи і принципи калькуляції................................... 33

3.2. Класифікація  методів  обліку витрат і собівартості залежно від об'єктів калькуляції................................... 35

3.2.1. Попроцесна калькуляція собівартості..................... 35

3.2.2. Позамовна калькуляція собівартості...................... 38

3.3. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.............. 40

Питання для самоконтролю................................................... 43

Тема 4.  Система обліку  і калькулювання за змінними

витратами.......................................................................... 44

4.1 Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами.................................................. 44

4.2. Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку................................................... 46

4.3. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу............................................. 47

Питання для самоконтролю.................................................... 49

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними

витратами........................................................... 50

5.1 Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними затратами........................... 50

5.2 Організація нормативного методу обліку затрат і калькулювання собівартості продукції........................... 51

5.3. Система «стандарт-кост» - особливості обліку затрат і

калькулювання собівартості та переваги їх використання.... 54

5.4 Контроль і оцінка результатів діяльності........................ 55

Питання для самоконтролю................... 58

Змістовний   модуль   3.   Контроль   та   оцінка результатів діяльності підприємств....................................................... 59

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та

прибутку.................... 59

6.1. Сутність методу "витрати - обсяг - прибуток"................ 59

6.2. Точка беззбиткової (поріг рентабельності)..................... 60

6.3. Маржинальний запас міцності.............. 63

6.4. Операційний важіль................ 64

6.5. Застосування методу " витрати - обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку..... 68

Питання для самоконтролю.................. 69

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття

управлінських рішень............................................ 70

7.1 Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень.................. 70

7.2 Характеристика та порядок формування релевантної та нерелевантної інформації............... 73

7.3. Формування інформації для прийняття рішень у процесі

постачання..................... 75

7.4 Формування інформації для прийняття рішень у процесі

виробництва...................... 78

7.5. Формування інформації для прийняття рішень у процесі

реалізації..................... 80

Питання для самоконтролю.................. 82

Змістовний модуль 4. Бюджетування і контроль витрат.......... 83

Тема 8. Облік і контроль за центрами відповідальності........... 83

8.1 Поняття і принципи виділення відповідальності.............. 83

8.2 Основні   принципи   встановлення відповідальності менеджерів (керівників) центрів............. 84

8.3. Класифікація центрів відповідальності......... 85

8.4 Класифікація центрів відповідальності за функціональною

ознакою....................... 87

Питання для самоконтролю.................. 88

Тема 9. Бюджетування і контроль...................................... 89

9.1 Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку................. 89

9.2 Сутність бюджетування і види бюджетів (кошторисів), що складаються на підприємстві....................................... 90

9.3 Принципи розробки бюджетів діяльності....................... 94

Питання для самоконтролю.................. 98

Додатки................................................................................. 99

Список літератури....................... 116