Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.Є. Власова КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)

Харків ХНАМГ 2010

Автор: О.Є Власова

Рецензент: Н.Є. Василевська

Рекомендовано до друку кафедрою "Обліку та аудиту" (протокол № 3 від 09.10.2009р.)

Власова О.Є.

 

Конспект лекцій з дисципліни Управлінський облік - Власова О Є

 

 (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит») / О.Є. Власова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. - ХНАМГ - 2010. - 118 с.

Розглядається нова для України сфера діяльності бухгалтера - управлінський облік, який є надійним компасом підприємства в бурхливому океані ринкової економіки.

Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню.

Призначений для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 (6.030509) «Облік і аудит».

© Власова О. Є., 2010 © ХНАМГ, 2010