2.2.3.Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання

Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані.

Контрольовані витрати — це витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або справляти істотний вплив.

Неконтрольовані витрати — це витрати, які керівник безпосередньо не може контролювати або не може на них впливати (переоцінка основних засобів, що призвела до збільшення сум амортизаційних відрахувань, зміна цін на паливно -енергетичні ресурси і т.п.)

Наприклад, контроль звіту про виконання кошторису виробництва продукту А, який виготовляється цехом № 1 показав існування несприятливих факторів, що впливають на ефективність роботи цеху № 1.

Таблиця 2.5. Звіт про виконання кошторису

Контрольовані витрати:

План

Факт.

Відхилення

Основні матеріали

50 000

55 000

5 000 несприятливе

Основна праця

46 000

42 000

4 000 сприятливе

Допоміжна праця

6 000

7 000

1 000 несприятливе

Неконтрольовані витрати:

 

 

 

Амортизація устаткування

25 000

23 000

2 000 сприятливе

Освітлення

4 000

4 500

500 несприятливе

При використанні розподілу витрат на контрольовані й неконтрольовані треба враховувати сферу повноважень керівника, оскільки одні й ті ж витрати для одного керівника можуть бути контрольованими, а для іншого — ні.

Класифікація витрат на контрольовані й неконтрольовані лежить в основі побудови системи обліку витрат за центрами відповідальності.

2.3. Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах

Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господарства незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують певні особливості обліку виробничих витрат на торгових і промислових підприємствах. Це зокрема стосується методики розрахунку собівартості виробленої продукції для промислових підприємствах і собівартості реалізованих товарів — на торгових (рис. 2.8).

Виробниче підприємство

Залишок незавершеного в иробництва на початок періоду

+

Витрати на виробництво протягом періоду

Залишок незавершеного виробництва на кінець періоду

 

Основні матер іали

Основна праця

Виробничі накладні витрати

Собівартість виробленої продукції

Торговельне підприємство

Запаси товарів на початок п ер іод у

+

Собівартість придбаних то в ар ів

Запаси товарів на кін ец ь пер іод у

Продажі

Валовий прибуток

Запаси готової п р оду кц іі н а початок періоду

+

 

Собівартість вир о бле н ої продукції

-*-

Запаси готової п р оду кції н а кін е ц ь періоду

Наприклад, виробнича компанія має наступні дані по товарно -матеріальних запасах на початок і кінець останнього звітного періоду (грн.):

Таблиця 2.6. Дані щодо залишків товарно -матеріальних цінностей

 

На початок періоду

На кінець періоду

Сировина і матеріали

22 000

30 000

Незавершене виробництво

40 000

48 000

Готова продукція

25 000

18 000

Протягом цього періоду компанія понесла такі (у грн.):

— придбані матеріали - 300 000,0;

— витрати прямого праці - 120 000,0;

— витрати непрямої праці (виробничі) - 60 000,0;

— податки, комунальні послуги й амортизація виробничої будівлі - 50 000,0; заробітна плата торгового і адміністративного персоналу - 64 000. Калькуляція собівартості виробленої та реалізованої продукції наведена у

табл. 2.7.

Таблиця 2.7.- Калькуляція собівартості виробленої і реалізованої продукції за період, що закінчується 31 грудня 20_р. (грн.)

Показники

Сума, грн.

Прямі матеріальні витрати:

 

залишок на початок періоду

22 000

покупки основних матеріалів

300 000

Разом вартість матеріалів, готових до переробки

322 000

Залишок на кінець періоду

30 000

Використано основних матеріалів

292 000

Заробітна плата виробничих робітників

120 000

Виробничі накладні витрати:

 

не прямі витрати праці

60 000

податки, комунальні послуги, амортизація будівлі заводу

50 000

Разом виробничих накладних витрат

110 000

Виробничі витрати, понесені протягом періоду

522 000

Незавершене виробництво на початок періоду

40 000

Разом виробничих витрат

562 000

Незавершене виробництво на кінець періоду

48 000

Собівартість виробленої продукції

514 000

Готова продукція на початок періоду

25 000

Собівартість реалізованої готової продукції

539 000

Готова продукція на кінець періоду

18 000

Собівартість реалізованої продукції

521 000

1. Дати визначення і проілюструвати об'єкт витрат.

2. Як класифікуються витрати діяльності підприємства у процесі побудови системи управлінського обліку?

3. Пояснити поняття змінних і постійних витрат.

4. Пояснити поняття рельовантних і нерьоловантних витрат.

5. Пояснити сутність та особливості розподілу витрат на вичерпні й невичерпні?

6. Пояснити поняття маржинальних і середніх витрат?

7. У чому полягають відмінності між витратами на виробництво та витратами періоду ?

8. Визначити особливості розрахунку собівартості одиниці продукції згідно з положеннями фінансового обліку.

9. У чому особливості розрахунку собівартості продукції на виробничих і торговельних підприємствах ?

10. Законодавчі та нормативні акти, що визначають поняття: затрати, витрати та валові витрати.

11. Основні критерії класифікації витрат.

12. Класифікація витрат за статтями та елементами.

13. Характеристика витрат періоду та витрат на продукцію.

14. Групування витрат за ефективністю використання.

15. Групування витрат за місцями виникнення, характеристика та значення.

16. Класифікація витрат за видами функцій управління.

17. Класифікація витрат залежно від охоплення планом, значення та напрями її використання.

18. Класифікація витрат за ступенем регульованості.

19. Характеристика цільових витрат, навести приклади.

20. Функція поведінки сукупних витрат та витрат на одиницю продукції.

21. Релевантний діапазон, його суть та значення.

22. Характеристика підконтрольних та непідконтрольних витрат.

23. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату.

24. Класифікація витрат для планування, прогнозування та контролю.

25. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

26. Основні вимоги, яким повинна відповідати класифікація витрат у системі управлінського обліку.

27. Сутність собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.

28. Характеристика і склад виробничої собівартості.

29. Об'єкти обліку затрат. Об'єкти калькулювання.

30. Калькуляційна одиниця - кількісний вимірник об'єкта калькулювання.

31. Планова собівартість продукції, її характеристика, склад та значення.

32. Нормативна собівартість продукції, її характеристика та значення.

33. Фактична собівартість продукції, її склад та значення.

34. Калькулювання собівартості продукції способом розрахунку за прямою ознакою.

35. Калькулювання собівартості продукції способом додавання витрат.

36. Калькулювання собівартості продукції способом виключення витрат.