2.2.2. Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату

Релевантні й нерелевантні витрати. Такий розподіл витрат застовано на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства.

Релевантними (тобто істотними, значними) є витрати, розмір яких може бути змінений унаслідок ухвалення певного управлінського рішення. Зокрема, витрати минулих періодів не можуть бути релевантними, оскільки вплинути на них вже не можна. У той же час альтернативні витрати (упущена вигода) є рельовантними для ухвалення управлінських рішень щодо вибору певного варіанта дій.

Нерелевантні витрати - це витрати, що не залежать від ухвалення рішення.

Наприклад, розглядається питання про вихід на новий ринок, що дозволить збільшити об'єм продаж на 10 000 одиниць. При цьому планується збільшення:

- витрат на рекламу - на 30 %;

- витрат на відрядження - на 10 %;

- витрат на оплату праці - на 15 000. Таблиця 2.2. Звіт про продажі

 

Показник

Об'єм продажів

50 000

60 000

Доход від продажів (ціна одиниці - 20,0 грн.)

1 000 000

1 200 000

Змінні витрати (витрати на одиницю - 5,0 грн.)

250 000

300 000

Операційні витрати:

 

 

витрати на рекламу

100 000

130 000

витрати на оплату праці

80 000

95 000

витрати на відрядження

50 000

55 000

витрати на оренду

10 000

10 000

адміністративні витрати

20 000

20 000

Разом витрат

510 000

610 000

Прибуток

490 000

590 000

Релевантні витрати: змінні витрати; витрати на рекламу; витрати на оплату праці; витрати на відрядження.

Нерелевантні витрати: витрати на оренду; адміністративні витрати.

Постійні й змінні витрати. Залежно від впливу об'єму виробництва на суму витрат їх можна підрозділити на: постійні і змінні.

До постійних відносяться витрати, абсолютна величина яких із збільшенням або  зменшенням  об'єму виробництва продукції  щодо  релевантності незмінюється. До них можна віднести: витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю, витрати на забезпечення господарських потреб підприємства, амортизація основних засобів, заробітна плата адміністративного персоналу, відсотки по кредиту і т. д.

Наприклад, компанія орендує ділянку землі для свого взуттєвого підпри­ємства. За цю землю доводиться платити орендну плату в розмірі 15 000 грн. Ця стаття витрат утворюється незалежно від об'єму виробництва підприємства (рис. 2.4).

Витрати 20000 " на оренду, 15000 грн.

10000 -5000 -

0    І_І_І_І_І_І_І_І_І

30      60      90      120     150     180     210 240

Обсяг

Рис. 2.4 - Тенденції динаміки постійних витрат залежно від зміни об'єму

виробництва

Ця стаття витрат залишається незмінною при обсязі 30 і 120 одиниць продукції. При цьому якщо витрати по виплаті орендної плати за земельну ділянку розподілити на весь випуск і розрахувати постійні витрати на одиницю продукції, то спостерігається така тенденція (рис. 2.5).

£р 600

2 500 Я

щ 400 § 300 « 200 се 100

и 0

3 0 60 90 120 150 240

Обсяг

Рис. 2.5 - Динаміка зміни величини постійних витрат на одиницю товарів

Змінні витрати - це витрати, абсолютна величина яких зростає або зменшується при збільшенні або зменшенні об'єму випуску продукції.

До них можна віднести: витрати на матеріали, витрати на оплату праці (відрядна заробітна платня) основних виробничих робітників, оплата енергії і палива на технологічні потреби, комісійні і т. д.

Наприклад. Компанія виробляє шкіряне взуття; оскільки кожна пара потребує однакової кількості сировини (шкіри), то ця стаття витрат змінюється прямо пропорційно кількості продукції, що виробляється (рис. 2.6).

 

300 200 100 0

 

30   60   90  1 20 150 180 210 240 Обсяг

Рис. 2.6 - Тенденції динаміки постійних витрат залежно від зміни обсягу виробництва

Витрати = Вартість одиниці сировини х об'єм виробництва

При кожному збільшенні об'єму на х % витрати на сировині зростуть на Х %.

я

&

2 я я я я

о

я я

й

єр

я т 1,2

1

0,8 0,6 0,4 0,2 0 30 60 90 120       150        180       210 240

Обсяг

Рис. 2.7 - Динаміка зміни величини змінних витрат на одиницю товарів

їх і пост: Загальні

Таблиця 2.2. Поведінка змінних і постійних витрат Витрати І

На одиницю

Змінні витрати

Загальна сума змінних витрат збільшується або зменшується прямо пропорційно змінам об'єму виробництва

Змінні витрати на одиницю продукц ії зали шаються незмінними

Постійні витрати

Загальна сума постійних витрат залишається однаковою незалежно від об'єму виробництва

Постійні витрати на одиницю продукції зменшуються при

підвищенні об'єму вироб­ництва та збільшуються, коли об'єм виробництва знижується

Маржинальні й середні витрати. При ухваленні управлінського рішення щодо доцільності проведення того чи іншого заходу використовують розподіл витрат на маржинальні й середні.

Маржинальні витрати — це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.

Середні витрати_— це сума витрат, які фактично понесені на виробництво одиниці продукції, виходячи з фактичної кількості одиниць.

Наприклад, підприємство здійснює виробництво столів, дані про результати якого подані нижче.

Таблиця 2.3. Дані щодо виробництва столів та витрат на виробництво

К-ть вироблених

Загальні витрати,

Маржинальні

Середні витрати,

столів

грн.

витрати, грн.

грн.

1

2 000

 

2000

2

3 900

1 900

1 950

10

18 000

 

1 800

11

19 690

1 690

1 790

100

150 000

 

1 500

101

150 995

995

1 495

Реальні й можливі витрати. Реальні витрати — це витрати, які вимагають виплати грошових коштів або використання інших активів і відображаються в бухгалтерських регістрах у міру виникнення.

Можливі витрати — це вигода, яка втрачається коли вибір одного напряму дій вимагає відмови від альтернативного рішення. Вони не відображаються в регістрах обліку і беруться до уваги тільки при використанні обмежених ресурсів.

Наприклад, Іванов працює в аудиторській фірмі і має річний доход (заробітна платна) — 60 000,0 грн. Він бажає залишити роботу у фірмі і відкрити власну справу. У цьому випадку його розрахунковий доход складатиме 200 000,0 грн. в рік. Річні операційні витрати становитимуть 120 000,0 грн.

Щоб прийняти остаточне рішення, Іванов зробив розрахунок чистого прибутку, який він може отримати.

Таблиця 2.4. Розрахунок економічного ефекту варіантів, що розглядаються

 

 

Залишитися

Показник

Власна справа

співробітником

 

 

аудиторської фірми

Доход

200 000

60 000

Витрати:

120 000

-

- реальні

80 000

-

- можливі

60 000

80 000

Результат

20 000

- 20 000