1.5 Типи організації управлінського обліку в системі рахунків

Виходячи з впливу вищезгаданих чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку:

- за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової бухгалтерії: інтегровані й автономні;

- за оперативністю обліку витрат: підсистеми обліку минулих (фактичних) витрат і підсистеми обліку стандартних (нормативних) витрат (стандарт-кост);

- за повнотою відображення витрат в обліку: системи обліку повних витрат (попроцесна, позамовна, попередальна) і системи обліку скороченої собівартості (директ-костінг).

Залежно від форми зв'язку рахунків управлінської і фінансової бухгалтерії система управлінського обліку на підприємстві може будуватися з використанням інтегрованого або автономного принципу.

Інтегрована система взаємозв'язку рахунків управлінського і фінансового обліку ґрунтується на побудові плану рахунків, об'єднуючого рахунки управлін­ського і фінансового обліку. Така система базується на функціональній ознацікласифікації рахунків: виробничі рахунки, рахунки адміністративних і збутових витрат, рахунки витрат і доходів від інвестиційної і фінансової діяльності.

Прикладом побудови інтегрованої системи рахунків управлінського і фінансового обліку є національний план рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції з його застосування".

При цьому прямі виробничі витрати відображаються безпосередньо на рахунку " Виробництво", а непрямі - накопичуються на рахунку " Загальновиробничі витрати" і наприкінці звітного періоду списуються на рахунок " Виробництво" виходячи з встановлених на підприємстві баз розподілу між об'єктами калькуляції (видами продукції, послуг, робіт).

Витрати підрозділів, які здійснюють невиробничі функції (управління, збут і т.д.), не включаються до виробничої собівартості продукції, а списуються на рахунок "Фінансові результати" в звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Автономна система обліку передбачає повну автономію управлінського обліку від фінансового обліку. Взаємозв'язок між ними здійснюється тільки за допомогою системи розподільних рахунків (розподіл первинних витрат і доходів за елементами).

Для такої системи характерні наступні риси:

- десяткова система кодування рахунків;

- поділ рахунків на балансові, фінансові рахунки витрати - випуск, забалансові рахунки, спеціальні рахунки управлінської бухгалтерії;

- метод обліку орієнтований на постійне зіставлення витрат і фінансового результату (за виробами, сегментами діяльності, центрами відповідальності);

- використання спеціальних синтетичних рахунків "Відхилення від спеціально встановленої собівартості і нормативних витрат" і "Відхилення, виявлені при бухгалтерській обробці даних", що дозволяють виявити відхилення у виробничому процесі і відхилення, які включаються в собівартість, виявлені при інвентаризації.

Перевагами автономної системи управлінського обліку є:

- можливість удосконалення системи обліку завдяки посиленню аналітичної даних управлінського обліку (у розрізі місць виникнення витрат, видів продукції, розрядів покупців);

- посилення контрольних функцій завдяки введенню спеціальних рахунків-екранів, що відображають взаємозв'язок між даними фінансового і управлінського обліку;

- можливість отримання постійної інформації у вигляді сум покриття (за системою неповної собівартості) і прибутку (за системою повної собівартості) в розрізі центрів відповідальності, видів продукції, сегментів діяльності;

- можливість інтеграції методів директ-костінгу і стандарт-косту за допомогою спеціальних рахунків відхилень і поділів в обліку змінних і постійних витрат;

- можливість здійснення групування витрат за статтями в розрізі зовнішніх і внутрішніх сегментів діяльності, центрів відповідальності і прибутку (на рахунках управлінського обліку).

Недоліком автономної системи обліку є трудомісткість ведення управлінського обліку, що пов'язано з необхідністю виконання двох планів рахунків: фінансового і управлінського обліку.

1. Що розуміють під управлінським обліком?

2. Які завдання ставляться перед управлінським обліком?

3. Які функції виконує бухгалтер-аналітик (спеціаліст з управлінського обліку) у процесі управління?

4. Які існують підходи до розуміння сутності та завдань управлінського обліку в західній практиці?

5. Як класифікується інформація, яку використовує управлінський облік? Що є її джерелом?

6. Як відрізняються вимоги користувачів до інформації залежно від їх типу?

7. Як ви обґрунтуєте актуальність створення системи управлінського обліку на вітчизняних підприємствах ?

8. Чим можна пояснити необхідність створення та об'єктивність виникнення системи управлінського обліку ?

9. Охарактеризуйте суть та значення управлінського обліку (структуру, механізм функціонування).

10. Яка роль управлінського обліку в системі сучасного менеджменту ?

11. Якими основними рисами характеризується сучасний облік ?

12. Дайте характеристику системі управлінського обліку.

13. У чому полягає мета управлінського обліку ?

14. Обґрунтуйте взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку.

15. Які основні завдання управлінського обліку ?

16. Охарактеризуйте основні функції управлінського обліку.

17. Дайте характеристику предмету та методу управлінського обліку.

18. Як можна охарактеризувати системність та оперативність управлінського обліку за умови одночасного забезпечення стратегічного розвитку підприємства?

19. На яких основних засадах має базуватися концепція методу управлінського обліку ?

20. Дайте характеристику основних об'єктів управлінського обліку.

21. Назвіть основних користувачів інформації системи обліку.

22. У чому полягає взаємозв'язок та відмінності фінансового обліку від управлінського ?

23. Еволюція та основні етапи розвитку управлінського обліку.

24. Дайте характеристику та назвіть особливості інтегрованої системи обліку

25. Дайте характеристику та назвіть особливості автономної системи обліку.

26. Дайте перелік принципів управлінського обліку та їх характеристику.