ОСНОВНІ ОПОРНІ ПОНЯТТЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ( ЗМ 1.) .

Виробничі відносини Економічні закони. Економічні категорії. Економічні принципи Методологія. Загально наукові методи. Спеціальні методи Засоби виробництва. Засоби праці. Макрорівень. Мікрорівень. Мегарівень. Предмет економічної теорії. Продуктивні сили Робоча сила. Предмети праці. Умови праці. Організаційно-економічні відносини Соціально-економічні відносини Те оре тико-пізнавальна, методологічна, практична, прогностична та виховна функції економічної теорії.

Власність як економічна категорія. Типи власності. Форми власності. Види власності. Економічна система. Традиційна (патріархальна) економіка. Командно-адміністративна економічна система. Ринкова економіка. Змішана економіка. Перехідна економіка.

Суспільне виробництво. Виробництво. Праця. Зміст праці. Характер пра ці. Відтворення. Особистий фактор виробництва. Уречевлений фактор виробництва. Виробнича функція. Натуральне господарство. Товар. Теорія. Трудової вартості. Теорія факторів (витрат) виробництва. Теорія попиту і пропозиції. Теорія граничної корисності. Закон вартості. Економічна ефективність суспільного виробництва. Показники економічної ефективності. Соціальна ефективність.

Економічні потреби. Закон зростання потреб. Економічні інтереси.

Проблема   обмеженості   економічних   ресурсів.   Крива виробничих можливостей