ВСТУП

Економічна теорія є однією з нормативних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 6.092100 «Теплогазопостачання та вентиляція».

Тексти лекцій з економічної теорії складені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з спеціальності 6.092100 -«Теплогазопостачання та вентиляція». Вони охоплюють усі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин за стандартом. Вивчається курс «Економічна теорія» після опанування дисциплін: історія України, українська та зарубіжна культура, філософія. На дану дисципліну спирається вивчення наступних дис циплін: організація будівництва, економіка будівництва.

У результаті вивчення модуля «Економічна теорія» студент повинен знати соціально-економічні відносини у суспільстві та їх особливості у різних економічних системах; причинно-наслідкові зв'язки, які відображають економічні закони: закони грошового обігу, закон попиту та пропозиції, закон вартості та інші; виробництво, розподіл та перерозподіл вартості, роль ринку і держави у цих процесах; особливості економічних відносин між державами, шляхи концентрації виробництва, ефективного використання ресурсів; моделі переходу до ринкової економіки, напрямки реформування соціально-економічних відносин в Україні.

У умовах виробничої діяльності за результатами аналізу економічних показників діяльності підприємства і використовуючи моделі поведінки вироб ника вміти:

- прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий періоди;

- визначати ціну та обсяг виробництва в умовах конкуренції.

В умовах виробничої та побутової діяльності:

- на основі аналізу потреб та сімейного бюджету господарств, використовуючи моделі поведінки споживача, здійснювати прогноз максимізації загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства;

- на основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства;

- на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, використовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою співставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;

- за ре зультатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою співставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

- на основі співвідношення механізмів державного і ринкового регулювання, державної та приватної власності, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати типи економічних систем;

- на основі аналізу макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної економічної рівноваги, здійснювати прогноз можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку економічних суб'єктів;

- на основі аналізу показників світових ринків зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи моделі абсолютних, відносин та конкурентних переваг, визначати систему можливих конкурентних переваг і пріоритетів розвитку національної економіки України

В основу побудови даних текстів лекцій покладено принцип «від просто­го до складного». Увесь навчальний матеріал поділено на три змістові модулі, кожен з яких складається з кількох тем, що відображують певний логічний етап сходження від простого до складного, що сприяє формуванню економічного мислення студентів.

Перший змістовий модуль дає розуміння економічного розвитку за його ступенями та визначає рушійні сили, що його спричиняють.

Другий змістовий модуль передбачає аналіз мікроекономічного аспекту економічного розвитку.

Третій змістовий модуль висвічує теоретичні основи макроекономічного аналізу розвитку суспільства.