ЗМІСТ

Стор.

Вступ..................................................................................... 4

I. Тексти лекцій........................................................................ 6

ЗМ 1. Економічний розвиток: рушійні сили та ступені...................... 6

Основні опорні поняття змістового модуля ( ЗМ 1.).......................... 6

Тема 1.1. Вступ до економічної теорії............................................ 7

Тема 1.2.Власність та її роль в економічному розвитку....................... 16

Тема 1.3. Економічна система: сутність та характеристика її основних

типів.......................................................................... 19

Тема 1.4. Процес виробництва, його фактори та ефективність. 24 Тема 1.5. Економічні потреби та економічні інтереси, їх класифікація та

взаємозв 'язок.............................................................. 33

Тема 1.6. Основи економіки природокористування........................... 38

ЗМ 2. Мікроекономічний аспект економічного розвитку..................... 46

Основні опорні поняття змістового модуля ( ЗМ 2.).......................... 46

Тема 2.1. Попит та пропозиція як характеристики ринку..................... 47

Тема 2.2. Теорія споживчого вибору.............................................. 60

Тема 2.3. Теорія фірми та ринкова пропозиція.................................. 74

Тема 2.4. Теорія ринкових структур та ринок факторів виробництва. 85

Тема 2.5. Мікроекономіка суспільного сектору................................. 112

ЗМ 3. Теоретичні основи макроекономіки 118

Основні опорні поняття змістового модуля (ЗМ 3) . 118 Тема 3.1. Макрое коном ічний рівень господарювання. Національне

рахів ницт во................................................................. 119

Тема 3.2. Макрое коном ічна нестабільність: зайнятість, безробіття,

інфляція...................................................................... 127

Тема 3.3. Макрое коном ічний аналіз: сукупний попит та сукупна

пропозиція.................................................................. 139

Тема 3.4. Економічні функції держави Економічне зростання............. 144

II. Контрольні запитання за змістовими модулями............................. 178

ПІ. Список рекомендованої літератури........................................... 183