III. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич    В.Д.,    Базилевич    К.С.ДБаластрикЛ.О. Maкроекономікa: Підручник І За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 851 с.

2. 2.   Базилевич   В. Д.,   Базилевич   К.С.,БаластрикЛ.О. Мкроекономіка: Підручник І За ред. В. Д.Базилевича. - К.: Знання, 200 . - с.

3. Глобалізація і безпека розвитку: Mоногрaфія І За ред.. Білоруса О.Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 733 с.

4. Економічна теорія: політекономія І За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання -

Прес, 2007. - 581 с.

5. Економічна теорія. Ma^x) - і мікроекономіка І За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. - К.: Альтернативи, 2001. - 340 с.

6. Зазимко А.З. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 200б. -

358 с.

7. Історія економічних вчень: Підручник І За ред.. В. Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1430 с.

8. Maкконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. - M.: Республика, 1992. - 399 с.

9. Основи   економічної   теорії:   політекономічний   аспект. Підручник. ІГ. Н. Климко та ін. - К.: Знання-Прес, 2002. - б15 с.

10. Основи економічної теорії: Підручник. І За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001.

11. Перехідна економіка: Підручник. ІЗа ред. ВМ. Гейця. - К.: Вища школа,

2003. - 591 с.

12. Савченко А.Г. Maкроекономікa: Підручник. - 2-ге вид., без змін. - К: КНЕУ, 2007. - 448 с.

13. Політична економія: Навч. посібник І За ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ,

2005. - 508 с

14. http :І Avww.bank. gov. ua.

15. http :І Avww. kmu. gov. ua

16. http :І Avww. minfin.gov. ua

17. http :І Avww. me. gov. ua

18. http:Hwww.ukrstat.gov.ua

19. http:Hwww.dcz.gov.ua

20. http :І Avww.bank. gov. ua І Statist! e l. bul І htm.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тимофієва Світлана Борисівна «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Конспект лекцій

для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальність 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Відпов ідальний за випуск І. А. Островський

Редактор М.З. Аляб 'єв Комп'ютерне верстання Н.В.Зражевська

План 2009, поз. 139-Л

Піди до друку 15.09.09        Формат 60x84 1/16 Друк на ризографі.

Ум. друк. арк.8,6 Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001