ІІ. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: РУШІЙНІ СИЛИ, ФАКТОРИ ТА СТУПЕНІ

1. Визначте   та  проаналізуйте   основні  етапи  становлення   і розвитку економічної теорії.

2. Поясніть  сутність  основних методів пізнання соціально-економічних процесів.

3. Наведіть приклади позитивної і нормативної економічної теорії.

4. Охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.

5. Визначте та пясність особливості відносини власності в Україні.

6. Розкрийте сутність та принципи класифікації типів економічної системи

7. Визначте фактори та охарактеризуйте основні показники ефективності суспіль ного виробництва.

8. Поясніть взаємозв'язок між економічними потребами та економічними інте ресами.

9. Проаналізуйте дію закону зростання потреб.

10. Визначте та поясніть основи економіки природокористування.

11. Сформулюйте головну суперечність суспільного економічного розвитку.

12. В чому полягає обмеженість ресурсів, її відносний характер та наслідки.

13. Побудуйте криву виробничих можливостей та проаналізуйте її.

ЗМ 2. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

1. Сформулюйте та поясніть гіпотезу про раціональну поведінку людей, її використання в мікроекономічному аналізі

2. У чому полягає суверенітет споживача? Назвіть умови його реалізації.

3. Чи можна обмежити свободу вибору споживача? Мотиви й наслідки таких обмежень.

4. Що таке корисність? Чи можна її виміряти?

5. Що являє собою функція корисності? Які її властивості?

6. Пояснить  закон попиту за допомогою   принципу спадної граничної корисності.

7. Поясніть дію ефектів „сноба", „юрби", „Веблена".

8. Охарактеризуйте криві байдужості як інструменти мікроекономічного аналізу.

9. Охарактеризуйте бюджетні обмеження і можливості споживача. Запишіть та поясніть рівняння бюджетної лінії.

10. Що таке попит? Сформулюйте закон попиту та поясніть його.

11. Дайте логічне і графічне пояснення впливу цінових факторів попиту на його обсяг.

12. Нецінові фактори попиту ,їх вплив на попит (логічне, графічне пояснення).

13. Визначте поняття «пропозиція» та поясніть закон пропозиції.

14. Фактори, що впливають на пропозицію і на величину пропозиції. Дайте логічне і графічне пояснення їх впливу.

15. Поясніть сутність ринкової рівноваги та визначте проблему сталості.

16. Поясніть механізм відновлення рівноваги.

17. Охарактеризуйте вплив на стан рівноваги введення податків, дотацій (логічне і графічне пояснення).

18. Як розподіляється податковий тягар між споживачем і виробником?

19. Поясніть    методику   визначення   коефіцієнтів    еластичності попиту (точкового й середнього за ціною; за доходом; перехресного).

20. Які фактори впливають на еластичність попиту?

21. Охарактеризуйте ступені еластичності попиту.

22. Які фактори впливають на еластичність пропозиції?

23. Пояснить зміну пропозиції у трьох періодах.

24. Як визначити коефіцієнт еластичності пропозиції?

25. Охарактеризуйте виробничі функції з одним та двома змінними ресурсами (аналітично, графічно).

26. Поясніть та побудуйте карту ізоквант. Які можливі її конфігурації, що вони характеризують?

27. Сформулюйте та дайте графічне пояснення закону спадної віддачі.

28. Що являють собою прямі й непрямі витрати?

29. Альтернативні витрати, їх структура.

30. Економічні і бухгалтерські витрати.

31. Дайте графічний аналіз загальних, постійних, змінних та граничних витрат.

32. Поясніть сутність поняття „ринкова структура" та визначте її основні елементи.

33. Охарактеризуйте основні принципи класифікації ринкових структур.

34. У чому розбіжність понять „конкуренція" і „суперництво"?

35. Охарактеризуйте досконалу конкуренцію, визначивши її основні риси.

36. Визначте сновні ознаки чистої монополії.

37. Визначте сутність, умови та види цінової дискримінації.

38. Дайте порівняльну характеристику основних типів ринкових структур з точки зору їх ефективності.

39. Що таке диференціація  продукту та які  її фактори. Якій ринковій структурі притаманна ця риса?

40. Роль реклами для диференціації продукту.

41. Від чого залежить попит на ресурси? Чому він є похідним?

42. Як і фактори впливають на зміни у попиті на ресурси?

43. Що таке зовн ішні е фекти позитивні та негативні ? Поясніть їх дію.

44. Суспільні блага. У чому полягає їх особливість та невиключеність.

ЗМ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

1. Які загальні й особливі риси СБНГ і СНР Ви знаєте?

2. Охарактеризуйте особливості трьох методів розрахунку ВВП.

3. Чому   співвідношення   валових   приватних  внутрішніх   інвестицій та амортизації є індикатором стану національної економіки?

4. Кого відносять до резидентів або нерезидентів країни?

5. Коли чистий експорт є від'ємною величиною?

6. Які недоліки має ВВП? У чому полягають категорії "інфлювання" і "дефлювання "?

7. Як зсувається крива сукупного попиту при впливі нецінових чинників?

8. Чому в кейнсіанській моделі сукупної пропозиції її крива близька до горизонталі?

9. Як аргументують вертикальний характер кривої пропозиції представники класичної теорії?

10. Прокоментуйте   співвідношення   категорій   "розширене відтворення", "економічне зростання", "економічний розвиток".

11. Назвіть основні показники економічного зростання.

12. Назвіть виключні функції держави в економіці.

13. Охарактеризуйте  прямі  й непрямі  методи  державного  втручання в економіку.

14. Дайте визначення фіскальної політики держави.

15. Розкрийте   сутність   дискреційної   і   недискреційної (автоматичної) фіскальної політики.

16. Що таке державний бюджет країни, його дефіцит і профіцит?

17. Назвіть основні способи фінансування дефіциту державного бюджету.

18. 18. Поясніть за допомогою кривої Лаффера вплив зміни податкових ставок на обсяг податкових надходжень.

19. .Які особливості мали державні бюджети України останніх двох років ?

20. Назвіть функції грошей.

21. Що таке ліквідність грошових активів?

22. Дайте визначення грошової бази і грошової маси.

23. Від яких чинників залежить попит на гроші для угод і попит як на активи?

24. Прокоментуйте основні методи грошово-кредитної політики держави

25. Як впливає грошова пропозиція на рівень ВВП?

26. Прокоментуйте основні засоби антиінфляційної політики держави.

27. Основні теоретичні погляди на безробіття.

28. Поясніть особливі формування ринку праці в Україні.

29. Розкрийте сутність кривої Філліпса.

30. Назвіть основні фактори існування нерівності в доходах сімей

31. Які кількісні інструменти вимірювання нерівності в доходах Ви знаєте ?

32. У чому полягає зміст соціального захисту населення?

33. Прокоментуйте приклади світового досвіду соціальної підтримки деяких верств населення

34. Які екзогенні й ендогенні фактори макроекономічної нестабільності Ви знаєте?

35. Як поділяються економічні цикли за тривалістю?

36. Назвіть і охарактеризуйте основні види безробіття.

37. Що визначають терміни "повна зайнятість", "неповна зайнятість"?

38. Що таке природне безробіття і природний рівень безробіття?

39. Визначте причини інфляції.

40. Як обчислюються основні показники інфляції?

41. Охарактеризуйте співвідношення номінального, реального і потенційного

ВВП.

42. У чому полягає соціаль но-економічний зміст стагфляції?

43. Який взаємозв'язок між інфляцією попиту і рівнем життя населення.