Основні опорні поняття змістового модуля (ЗМ 3.)

 Абсолютний приріс ВВП. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Дефлятор ВВП. Дефлювання. Доходи кінцевого споживання. Інституційні одиниці. Інфлювання. Макроекономічний рівень господарювання. Макроекономічний кругообіг. Національний доход (НД). Національне рахівництво. Номінальний ВВП. Особистий доход(ОД). Реальний ВВП. Система національних рахунків. Темп зростання ВВП. Чистий внутрішній продукт (ЧВП). Чистий економічний добробут.

Довгострокові цикли (довгі хвилі Кондратьєва). Економічний цикл, його фази Малі (короткі) цикли Середньострокові цикли. Фактори макроекономічної нестабільності.

Безробіття. Зайнятість. Застійне безробіття. Інституціональне безробіття. Показники безробіття. Показники зайнятості. Приховане безробіття. Ринок пра ці. Сезонне безробіття. Структурне безробіття. Фрикційне безробіття. Циклічне безробіття.

Інфляція. Індекс споживчих цін. Індекс Ласпейреса. Індекс Пааше. Індекс Фішера. Темп інфляції.

Ефект храповика. Крива сукупного попиту. Крива сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага в моделі "АБ - А8". Нецінові фактори сукупного попиту. Нецінові фактори сукупної пропозиції. Сукупний попит. Сукупна пропозиція. . Цінові фактори сукупного попиту.

Гранична схильність до споживання. Гранична схильність до заощадження. Діскреційна фіскальна політика. Економічні функції держави. Крива Лаффера. Мультиплікатор державних витрат. Недіскреційна фіскальнаполітика. Податковий мультиплікатор. Середня схильність до споживання. Середня схильність до заощадження. Фіскальна політика. Фіскальна експансія. Фіскальна рестрикція.

Бюджетний дефіцит. Державний бюджет. Податки. Податкова система держави. Прямі, непрямі, загальні, специфічні, загальнодержавні, місцеві податки. Потенційне бюджетне сальдо. Теорія функціональних фінансів. Фактичне бюджетне сальдо. Циклічно збалансований бюджет. Циклічне бюджетне сальдо. Щорічно збалансований бюджет.

Банківс ькі резерви. Грошово-кредитна політика держави. Грошовий ринок. Грошова база. Депозитний мультиплікатор. Грошовий мультиплікатор. Монетарна політика. Попит на гроші. Пропозиція грошей.

Залишок Солоу. Зовнішньоекономічні зв'язки. Економічне зростання. Екстенсивний ріст. Експорт. Імпорт.Інтенсивний ріст. Інституційні моделі економічного зростання. Ліворадікальні моделі економічного зростання. Неокейнсіанські моделі економічного зростання. Неокласичні моделі економічного зростання. Принцип порівняльних переваг Д. Рикардо. Показники економічного зростання. Платіжний баланс країни. Сальдо платіжного балансу. Сальдо поточних операцій. Сальдо капітальних операцій. Сальдо помилок та упущень. Чистий експорт.