Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.Б. Тимофієва

 

Конспект лекцій з дисципліни Економічна теорія – Тимофієва С Б

 

(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 « Будівництво» спеціальність 6. 092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»)

Харків ХНАМГ 2010

Тимофієва, С.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальність 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»)/ Авт.: С.Б. Тимофієва; Харк. нац акад. міськ. госп-ва Х.: ХНАМГ, 2010 -184 с.

Автор : С.Б. Тимофієва

Рецензент: канд. екон. наук І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №2 від 5.10.09.

© ХНАМГ,2009

© С.Б. Тимофієва, 2009