СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. -Л.: Вища шк., 1989.-464 с.

2. Веников В.А. Математические задачи электроэнергетики. -М.:1970. -

362 с.

3. Самойленко А.М., Кривошия С.А., Перстюк М.О. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах.-К.: Вища школа,1994.-454с.

4. Сенди К. Современные методы анализа электрических систем.- М.: Энергия, 1971.- 360 с.

5. Идельчик В.И. Электрические системы и сети.-М.: Энергоатомиздат, 1989.-592 с.

6. Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі. - К.: Знання, 2007.-292 с.

7. Хэмминг Р.В. Численные методы. М.:ИИЛ, 1968.-585 с.

8. Чуа Л., Пен Мин-Лин Машинный анализ электронных схем. -М.: Энергия,1980.-620 с.

9. Ажогин  В. В.,  Згуровский  М. З.  Моделирование  на аналоговых, цифрових и гибридных ЭВМ.- К.: Вища школа,1983.-280 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ягуп Валерій Григорович

Математичні задачі електроенергетики. Конспект лекцій (для студентів за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електричні системи електроспоживання»)

Редактор: М.З.Аляб 'єв Комп'ютерне верстання: Ю.П. Степась

План 2009, поз. 95 Л

Підп. до друку 11.12.09 Формат 60x84 1/16

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 5,8

Зам. № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач: Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001