ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Тест 1. Укажіть правильне визначення терміна «бюджетне фінансування»:

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв'язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г) виділення  грошових  коштів  з   бюджету  на  видатки  відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

Тест 2. Укажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) бюджетне нормування видатків установи;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділених коштів;

є) суворий контроль за використанням виділених коштів.

Тест 3. Укажіть правильне визначення поняття «розпорядник коштів»:

а) вища організація, яка розпоряджається бюджетними коштами;

б) органи Державного казначейства;

в) керівники окремих бюджетних установ, яким виділяються бюджетні кошти;

г) установи банків, які обслуговують бюджетні установи;

д) немає правильної відповіді.

Тест 4. Доберіть з правої колонки правильні визначення форм і способів фінансування бюджетних установ:

А. Формами фінансування      а) відкриття кредитів на фінансування видатків; бюджетних установ є ... б) перерахування коштів на поточні (реєстраційні)

Б. Способами фінансування рахунки;

бюджетних установ є ... в) зарахування бюджетних і позабюджетних коштів на

розрахунковий рахунок;

г) переказ коштів за відомчою структурою;

д) фінансування через органи Державного казначейства.

Тест 5. Субрахунок № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

г) забалансовим;

д) немає правильної відповіді.

Тест 6. Укажіть ознаки, за якими відрізняються поточні та реєстраційні рахунки:

а) сфера застосування;

б) регламентація порядку відкриття;

г) кількість рахунків;

д) місце відкриття;

е) термін дії;

є) функціональне призначення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 7. Доберіть фактичних видатків: А. Касові видатки — це... Б. Фактичні видатки — це

з правої колонки правильне визначення касових і

а) видатки за рахунок загального фонду;

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

в) видатки за рахунок коштів вищого розпорядника коштів;

г) виплати, здійснювані з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань;

д) кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами.

Тест 8. Доберіть з правої колонки види касових і фактичних видатків за кодом економічної категорії 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»: А. Касові видатки — це...       а) нарахована допомога за тимчасовою непрацездатністю; Б. Фактичні видатки — це...    б) перерахований до бюджету прибутковий податок з

громадян;

в) утриманий збір на обов'язкове пенсійне страхування;

г) виплачена з каси заробітна плата працівникам;

д) нарахована заробітна плата працівникам за посадовими окладами;

е) отримана з реєстраційного рахунка готівка на виплату заробітної плати;

є) перераховані фонду на випадок безробіття відповідні платежі;

ж) нараховані компенсації учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

Тест 9. Рахунок № 80 «Видатки загального фонду» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

Тест 10. Суб'єктами здійснення контролю за витрачанням коштів державного бюджету є:

а) бюджетна установа;

б) органи Державного казначейства;

в) установи банків;

г) місцеві органи статистики;

д) фінансові органи;

е) вищий розпорядник коштів;

є) органи податкової адміністрації;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 11. Укажіть правильне визначення терміна «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

Тест 12. Курсова різниця по операціях з іноземною валютою — це ...

а) різниця між покупною і продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти за певний період;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.

Тест 13. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них; і) придбані путівки.

Тест 14. Доберіть у правій колонці до кожної з наведених бухгалтерських проводок правильний економічний зміст:

1. Дебет 311

2. Дебет 681

3. Дебет 312

4. Дебет 681

Кредит 701 а) надійшли кошти за загальним фондом на видатки Кредит 312 установи;

Кредит 681     б) зараховано на поточні рахунки суми відкликаних Кредит 311 коштів;

в) відкликано кошти за загальним фондом;

г) переказано кошти нижчим розпорядникам коштів;

д) зараховано кошти на реєстраційні рахунки.

Тест   15.   Доберіть   з   правої   колонки   бухгалтерські   проводки до

економічного змісту господарських операцій:

1. Погашено заборгованість перед постачальниками за матеріали з реєстраційного рахунка

2. Внесено на поточний рахунок депоновану заробітну плату

3. З поточного рахунка перераховано заборгованість бюджету

4. З реєстраційного рахунка погашено заборгованість Пенсійному фонду

а) Дебет 651

б) Дебет 651

в) Дебет 311

г) Дебет 641

д) Дебет 675

Кредит 321 Кредит 311 Кредит 301 Кредит 311 Кредит 321

Тест 16. Доберіть з правої фактичних видатків установи:

1. Нараховані стипендії стипендіатам

2. Нарахована заробітна плата працівникам

3. Належить Київенерго за електроенергію

4. Списані продукти харчування колонки  код  економічної класифікації

а) код 1110 — Заробітна плата працівників бюджетних установ;

б) код 1342 — Стипендії;

в) код 1132 — Медикаменти та перев'язувальні матеріали;

г) код 1133 —Продукти харчування;

д) код 1163 — Оплата електроенергії.

Тест 17. Назвіть фактори, від яких залежить розмір посадового окладу професорсько-викладацького складу вузів:

а) група з оплати праці;

б) педагогічний стаж;

в) освіта;

г) вчений ступінь;

д) науковий ступінь;

е) безперервний стаж; є) обіймана посада.

Тест 18. Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати:

а) основна заробітна плата;

б) додаткова заробітна плата;

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю;

д) суми виплат компенсації сім'ям на дітей, які потерпіли внаслідок аварії на

ЧАЕС.

Тест 19. Доберіть з правої колонки правильне визначення кожного виду заробітної плати:

А. Основна заробітна плата — це. а)    винагорода    за    виконану роботу

Б. Додаткова заробітна плата — це.        відповідно до встановлених норм праці;

б) винагорода за працю понад встановлені норми;

в) заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тест 20. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних:

а) сума основної заробітної плати за минулий рік;

б) сума додаткової заробітної плати за два минулі місяці;

в) сума заробітку за 12 місяців, що передують місяцю уходу у відпустку;

г) кількість робочих днів у році;

д) кількість календарних днів у році;

е) кількість календарних днів за мінусом святкових і неробочих днів.

Тест 21. Назвіть правильні розміри утримань із заробітної плати працівників через бухгалтерію установи:

А. Податок з доходів фо Навести правильну відповідь

Б. Збір на обов'язкове пенсійне

В. Збір на обов'язкове страхування на випадок безробіття

Тест 22. Дайте обліково-економічну характеристику субрахунку № 661 «Розрахунки з оплати праці»:

а) активний, фондовий;

б) пасивний, розрахунковий;

в) пасивний, фінансово-результатний;

г) активний, грошовий;

д) немає правильної відповіді.

Тест 23. Доберіть з правої колонки види допомоги, які виплачуються через бухгалтерію установи за рахунок відповідного фонду:

А. Фонду пенсійного забезпечення а) допомога у зв'язку з тимчасовою

Тест 24. Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій:

1. стипендія — це винагорода, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану роботу в вищих навчальних закладах.

2. стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам і аспірантам.

3. стипендія — це грошове забезпечення, яка надається студентам і аспірантам денної форми навчання.

4. немає правильної відповіді.

страхування

Б. Фонду соціального страхування В. Фонду страхування на випадок безробіття

Тест 25. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст до кожної з наведених бухгалтерських проводок:

1. Дебет 80 Кредит 661 а) депоновано заробітну плату;

2. Дебет 80 Кредит 651 б) утримано за товари, продані в кредит;

3. Дебет 661 Кредит 663 в) нараховано заробітну плату за

4. Дебет 661 Кредит 671 рахунок видатків загального фонду;

5. Дебет 652 Кредит 661 г) нараховано збір на обов'язкове пенсійне

страхування за рахунок видатків загального фонду;

д) утримано прибутковий податок;

е) утримано внески у Пенсійний фонд; є) виплачена заробітна плата.

Тест 26. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного змісту господарських операцій:

1. Нараховано стипендію студентам і аспірантам  а) Дебет 662 Кредит 301

2. Нараховані надбавки студентам, б) Дебет 662 Кредит 668 які мають свідоцтво потерпілого внас- в) Дебет 662 Кредит 666 лідок аварії на ЧАЕС                                       г) Дебет 80 Кредит 662

3. Утримано із стипендії                                   д) Дебет 662 Кредит 641

е) Дебет 642 Кредит 662

4. Виплачено стипендії                                    є) Дебет 662 Кредит 671

5. Депоновано стипендії

Тест 27. Назвіть види утримань із стипендій студентів і аспірантів:

а) профспілкові внески;

б) за виконавчими листами;

в) збір на обов'язкове пенсійне страхування;

г) прибутковий податок;

д) збір на обов'язкове соціальне страхування.

Тест 28. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.

Тест 29. Укажіть, які векселі знайшли застосування в бюджетних установах:

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

д) казначейські.

Тест 30. Доберіть з правої колонки правильне визначення таких термінів:

A. Ремітент а) особа, яка переказує свій платіж на іншу особу; Б. Трасат                      б) особа, яка має вексельні повноваження;

B. Індосат в) останній власник векселя;

г) платник за векселем.

Тест 31. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків:

А. Готівкові розрахунки а) розрахунки з підзвітними особами;

Б. Безготівкові розрахунки      б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;

в) розрахунки із страхування;

г) розрахунки в порядку планових платежів;

д) розрахунки за платежами і податками в бюджет;

е) розрахунки із стипендіатами; є) розрахунки із заробітної плати.

Тест 32. Укажіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт:

а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на поточному (реєстраційному) рахунку;

г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.

Тест 33. Укажіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без пред'явлення підтверджувальних документів:

а) квартирні;

б) проїзд;

в) добові;

г) усі витрати.

Тест   34.   Доберіть   з   правої   колонки   бухгалтерські   проводки до

господарських операцій:

A. Віднесена на касира нестача готівки національній валюті

Б. Утримано із заробітної плати завданих установі збитків

B. Віднесена на винних осіб нестача МШП Г.  Надійшли в  касу суми  від винних відшкодування завданих установі збитків

касі

на відшкодування

осіб

на

а) Дебет 301 Кредит 363

б) Дебет 363 Кредит 301

в) Дебет 363 Кредит 642

г) Дебет 661 Кредит 363

в

в

Тест 35. До основних засобів відносяться активи:

а) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість більша 1000 грн. за одиницю;

б) вартістю понад 1000 грн. за одиницю;

в) термін експлуатації яких більше одного року;

г) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість менша 1000 грн. за одиницю.

Тест 36. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів?

а) на збільшення балансової вартості основних засобів;

б) на збільшення видатків установи;

в) на зменшення доходів установи;

г) на зменшення зносу основних засобів.

Тест 37. Доберіть річні норми зносу основних засобів:

Власна відповідь

Тест 38. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на реалізацію основних засобів (у неоподатковуваних мінімумах):

А. З дозволу керівника установи а) до 150;

Б. З дозволу органу, уповноваженого б) понад 150;

розпоряджатися майном в) до 100;

г) понад 100;

д) понад 300.

Тест 39. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на списання з балансів основних засобів установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів (у неоподатковуваних мінімумах):

A. З дозволу керівника установи а) до 150; Б. З дозволу вищої організації б) до 75;

B. З дозволу місцевої адміністрації в) від 75 до 150;

г) понад 150.

Тест 40. Доберіть у правій колонці правильне визначення вартості основних засобів:

A. Первинна вартість — це... а) вартість на момент індексації;

Б. Відновлювальна вартість — це... б) первинна вартість за мінусом зносу;

B. Залишкова вартість — це... в) вартість придбання або будівництва.

Тест 41. Укажіть правильний спосіб нарахування зносу основних засобів:

а) прямолінійний;

б) прискорений;

в) прямолінійний з поправочними коефіцієнтами;

г) немає правильної відповіді.

Тест 42. Укажіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік:

ч Первинна  вартість • норма зносу ' 100

б) Залишкова   вартість • норма зносу . ) 100 ;

в) Первинна  вартість • норма зносу ,

100 • 12

Тест 43. Доберіть у правій наведених бухгалтерських проводок: А. Дебет 103-109     Кредит 401, 131

Б. Дебет 103

В. Дебет 104-109 Дебет 801 одночасно Дебет 801

Г. Дебет 104-109

Дебет 801

одночасно Дебет 811

Кредит 401 Кредит 321 Кредит 321

Кредит 401 Кредит 323 Кредит 323

Кредит 401

колонці правильний економічний зміст

а) придбані основні засоби за рахунок позабюджетних коштів;

б) придбані основні засоби за рахунок бюджетних коштів;

в) безкоштовно отримані основні засоби;

г) прийняті в експлуатацію заново зведені основні засоби.

Тест   44.   Доберіть   у   правій   колонці   бухгалтерські   проводки до

господарських операцій:

A. Нарахований знос основних засобів Б. Списані непридатні до використання основні засоби

B. Безоплатно передані основні засоби

а) Дебет 401,131

б) Дебет 401

в) Дебет 401,131 одночасно Дебет 311

Кредит 104-109 Кредит 131 Кредит 103 Кредит 642

Тест 45. Укажіть правильну формулу визначення суми збитків від крадіжок, псування матеріальних цінностей:

1. Рз = (АхІнф) + ПДВ + Азб,

2. Рз = [(Бв - А) • Інф + Азб + ПДВ] • 2,

3. Р3 = [(Бв - А) + ПДВ + Азб] - 2,

4. Рз = [(Бв - А) - Інф + Азб] - 2, де: РЗ — розмір збитків,

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, псування матеріальних цінностей,

Інф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених Держкомстатом індексів інфляції,

ПДВ — розмір податку на додану вартість,

Азб — розмір акцизного збору.

взаємозвірки складського і оперативно-бухгалтерського

Тест 46. Назвіть реєстр, призначений для бухгалтерського    обліку    при застосуванні (сальдового) методу обліку матеріалів:

а) оборотна вартість;

б) накопичувальна вартість;

в) сальдова відомість;

г) матеріальний звіт.

Тест 47. Назвіть первинний документ, який є бланком суворої звітності з обліку матеріалів:

а) меню-вимога;

б) рецепт;

в) довіреність;г) накладна-вимога. Тест 48. До МШП належать предмети:

а) вартістю до 500 грн. за одиницю;

б) терміном служби менше одного року незалежно від вартості;

в) терміном служби менше одного року і вартістю менше 500 грн. за одиницю;

г) вартістю менше 255 грн. за одиницю.

д) власний варіант

Тест 49. З малоцінних і швидкозношуваних предметів у бюджетних установах...

а) нараховується знос один раз на рік;

б) знос не нараховується;

в) нараховується знос щоквартально;

г) нараховуються знос та амортизація.

Тест 50. У поточному обліку матеріали обліковуються:

а) за фактичною собівартістю;

б) за договірними цінами з ПДВ;

в) за договірними цінами без ПДВ;

г) за середньозваженими цінами.

Тест 51. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

A. Надійшли та оподатковані матеріа- а) Дебет 23 Кредит 362 ли в порядку гуманітарної допомоги б) Дебет 23 Кредит 825 Б. Списані матеріали, придбані в по- в) Дебет 23 Кредит 713 рядку гуманітарної допомоги                             г) Дебет 23           Кредит 23

B. Отримані матеріали, які надійшли від заготівлі і переробки Г. Надійшли та оприбутковані матеріали, придбані через підзвітних осіб

Тест  52.  Доберіть з правої колонки  економічний зміст наведених

бухгалтерських проводок:

A. Дебет 321 Кредит 23 Б. Дебет 701      Кредит 23

B. Дебет 825 Кредит 23 Г. Дебет 801     Кредит 23

на

видатки   установи витрачені

а) списані матеріали;

б) реалізовані невикористані матеріали;

в) передані в переробку матеріали;

г) списані нестачі матеріалів у межах природних втрат.

Тест 53. Визначте види коштів, які відносяться до позабюджетних (коштів спеціального фонду):

а) спеціальні види платежів;

б) спеціальні кошти;

в) підзвітні суми;

г) інші позабюджетні кошти;

д) депозитні суми;

е) суми за дорученнями; є) інші грошові кошти.

Тест 54. Укажіть спеціальний реєстраційний рахунок, для відкриття якого в орган Державного казначейства подається дозвіл на відкриття:

а) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів;

б) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку сум за дорученням;

в) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку депозитних сум;

г) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку інших позабюджетних коштів.

Тест 55. Доберіть витрат на НДР:

A. За видами витрат

Б. За календарними періодами

B. За місцем виникнення витрат Г. За способом віднесення на собівартість НДР

з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак

а) місяць, квартал, рік;

б) прямі, накладні;

в) науковий відділ, лабораторія;

г) елементи витрат, статті витрат.

Тест 56. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР:

а) нормативний;

б) попередільний;

в) позамовний;

г) попроцесний.

Тест 57. Накладні витрати на виконання НДР розподіляються між темами пропорційно:

а) прямим витратам;

б) матеріальним витратам;

в) відпрацьованим людино-годинам;

г) заробітній платі основних працівників.

Тест   58.   Доберіть   з   правої   колонки   бухгалтерські   проводки до

господарських операцій:

A. Зараховані на спеціальний реєстра­ційний рахунок кошти за надані послуги Б. Списані матеріали і продукти хар­чування за рахунок спеціальних коштів

B. Надійшли на реєстраційний раху­нок кошти за навчання учнів у гуртках при школах

Г. Списані в кінці року видатки за спец-коштами

а) Дебет 711

б) Дебет 811

в) Дебет 323

г) Дебет 323

Кредит 811 Кредит 23 Кредит 364

Кредит 674

Тест   59.   Доберіть   з   правої   колонки   господарські   операції до

бухгалтерських проводок:

A. Дебет 301        Кредит 323

Б. Дебет 801      Кредит 811

B. Дебет 661        Кредит 301

Г. Дебет 801

Кредит 661

а) нарахована заробітна плата,

б) поновлені видатки за бюджетом,

в) отримана в касу готівка на виплату заробітної плати,

г) виплачена заробітна плата.