РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ ТА РОЗРАХУНОК ДОТАЦІЙ ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Структура доходів місцевого бюджету

Структура доходів місцевого бюджету

 

 

Закріплені законодавством на довгостроковій основі доходи

Схема розрахунків дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного

бюджету

Дотація вирівнюва

ння

місцевим бюджетам

Доходи, що враховуються при визначенні

І група

На фінансування бюд­жетних установ та за­ходів, які забезпечу­ють необхідне першо­чергове надання соці­альних послуг, гаран­тованих державою і які розташовані найближче до споживачів

З бюджетів сіл, селищ, міст

Державний б юджет

7\

 

г

Результат розрахунку

3~Е

 

Формула виз­начення обсягу трансфертів

Кошти, що передають­ся до дер­жавного бюджету

Розмежування видатків

Видатки, що враховуються при визначенні

ІІ група

ІІІ група

На фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян

На фінансування бюджет­них установ та заходів, які забезпечують надання га­рантованих державою со­ціальних послуг для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України

З бюджетів міст АРК республіканського значення та міст обласного значення, а також районних бюджетів

З бюджету АРК та обласних бюджетів