ВСТУП

Найважливішим інструментом державного регулювання економічних процесів, розв'язання соціальних, політичних, виробничих, екологічних завдань за ринкових умов є бюджет і бюджетний механізм.

Науково обгрунтовані розробки, складання бюджету, визначення обсягів доходів і напрямків витрат консолідованого, державного і місцевих бюджетів України, хід виконання бюджетів та контроль за їх виконанням є найскладнішими проблемами досягнення фінансової стабілізації, успішного впровадження в країні економічних реформ.

Забезпечення вчасного і повного надходження доходів до бюджету, вчасного фінансування та ефективного використання бюджетних засобів за їх цільовим призначенням як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері потребує удосконалення бухгалтерського обліку та створення на його основі системи контролю за виконанням бюджету.

Бюджетний облік — це бухгалтерський облік виконання бюджету та кошторисів видатків бюджетних установ.

Ведення бюджетного обліку повинно відповідати існуючому бюджетному устрою держави.

Бюджетний облік забезпечує постійне спостереження за змінами, що відбуваються у процесі виконання бюджету, і облік фінансових операцій, пов'язаних з його виконанням. За допомогою бюджетного обліку здійснюється управління процесом виконання бюджету, завдяки інформації про виконання бюджету за попередні роки, а також про очікуване виконання у поточному році. Він сигналізує про відхилення від плану по окремих статтях доходів і видатків, що дає можливість відповідним виконавчим органам влади вживати необхідні заходи, спрямовані на виконання плану по доходах і видатках бюджетів усіх рівнів.

Інформація, отримана за допомогою бюджетного обліку, аналізується, науково обґрунтовується, і на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку плануються проекти бюджету на наступний рік.

Бюджетний облік і система контролю, створена на його основі, забезпечують дотримання матеріальних і грошових норм видатків на заходи, що фінансуються з бюджету і сприяють дотриманню фінансово-бюджетної дисципліни, економного та ефективного використання коштів і матеріальнихзапасів за цільовим призначенням. Він сприяє мобілізації коштів до бюджету і залученню додаткових доходів. Ці фактори значно підвищують роль бюджетного обліку як найважливішого інструмента, за допомогою якого здійснюється контроль за збереженням бюджетних засобів, що є державною власністю.

Об'єкти бюджетного обліку — це доходи і видатки бюджету; кошти на рахунках в установах банків, кошти по взаєморозрахунках між бюджетами; фонди та резерви, утворені в бюджетах у процесі їх виконання, матеріальні цінності бюджетних установ.

Виконання державного бюджету покладено на Міністерство фінансів України, яке розподіляє кошти між розпорядниками, санкціонує використання бюджетних коштів розпорядниками через уповноважених контролерів, здійснює загальний нагляд за виконанням бюджету, складає зведений звіт про виконання бюджетів усієї бюджетної системи держави і надсилає його до Верховної Ради України.

Бухгалтерський облік виконання державного бюджету здійснює Центральна бюджетна бухгалтерія Міністерства фінансів України, місцевих бюджетів — централізовані бухгалтерії фінансових органів.

Ведення оперативно-бухгалтерського податків, податкового кредиту та інших платежів, передбачених класифікацією доходів, видатків та розрахунків з платниками, здійснюють бухгалтерії державних податкових адміністрацій.

Бухгалтерський облік виконання кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах здійснюється бухгалтеріями бюджетних установ або централізованими бухгалтеріями відповідно до Державного казначейства від 10.12.2000 р. № 61 (з урахуванням змін і доповнень) та інших законодавчих і нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність установ, організацію обліку та звітності по виконанню кошторисів видатків.

Установи і організації, що фінансуються за кошторисом, називають бюджетними.

Бюджетними коштами забезпечується подальший розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури, мистецтва і фізичної культури.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку. Вищі навчальні заклади, науково­дослідні заклади, окремі централізовані бухгалтерії ведуть бухгалтерський облік за журнально-ордерною формою обліку.

Бухгалтерський облік повинен забезпечити систематичний контроль за ходом виконання кошторисів видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками установ, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням, сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціальної сфери установ.

Програмою курсу "Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях" передбачається підготовка фахівців економічного профілю по виконанню бюджетів усіх рівнів та з процесу виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, знання якого необхідні спеціалісту для ведення обліку господарських операцій та здійснення контролю за збереженням коштів бюджету як державної власності.

Засвоєння курсу "Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях" повинно забезпечити в майбутнього фахівця економічного профілю формування таких предметно-видових умінь і навичок:

1) принципи методики обліку окремих об'єктів;

2) принципи групування облікової інформації в системі реєстрів бюджетного обліку;

3) методику і техніку обліку по всіх ланках облікової роботи;

4) складання первинної документації по всіх об'єктах обліку;

5) складання бухгалтерської звітності про виконання бюджетів усіх рівнів та фінансово-господарської діяльності установ, що перебувають на бюджеті.

Наукова цінність конспекту лекцій у схемах (наочного посібника) полягає в узагальненні теоретичних, методичних та практичних основ обліку в бюджетних установах.

Методична цінність конспекту лекцій у схемах (наочного посібника) полягає у можливості його використання при проведенні аудиторних занять (лекційних і практичних) із студентами денної і заочної форми навчання.