Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Бухгалтерський облік бюджетних установ - І. А. Краївська, Н. В. Новицька

 

Конспект лекцій у схемах і таблицях

(для студентів та 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - «Менеджмент» ; 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)

 

Харків ХНАМГ 2009

Автори: Краївська І. А ., Новицька Н. В.

Рецензент: професор, доктор економічних наук Т. В. Момот.

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 2 від 21.09.2009 р.

Краївська І. А.

Бухгалтерський облік бюджетних установ. Конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів та 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - «Менеджмент» ; 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).— / Краївська І. А., Новицька Н. В.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 60 с.

У виданні наочно відображені основні питання теорії й методики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах у відповідності до програми дисципліни "Бухгалтерський облік в бюджетних установах", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності Менеджмент організацій спеціалізації Менеджмент організацій місцевого самоврядування)

© І. А. Краївська, Н. В. Новицька. ХНАМГ, 2009