БАЛАНС І ПЛАН РАХУНКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ Схема балансу бюджетної установи

Актив Пасив

Необоротні активи

Власний капітал

+

+

Оборотні активи

Зобов'язання

+

+

Витрати

Доходи

Взаємозв'язок балансу і Плану рахунків

Клас 1 Необоротні активи

Клас 2 Запаси

Клас 3

Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 8 Витрати

Баланс

Актив

Пасив

I Необоротні активи

I Власний капітал

II Оборотні активи

II

Зобов'язання

III Витрати

III Доходи

Клас 4

Власний капітал

Клас 5

Довгострокові зобов'язання

Клас 6

Короткострокові зобов' язання

Клас 7 Доходи

Структура плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

 

 

 

 

Номер і найменування класів

Номери рахунків які

Синтетичні рахунки

входять до класу

Кількість % до підсумку

1. Необоротні активи

10-14

5

10

2. Запаси

20-25

6

14

3. Кошти, розрахунки та інші

30-36

7

16

активи

4. Власний капітал

40, 41, 43, 44

4

12

5. Довгострокові зобов'язання

50-52

3

7

6. Поточні зобов'язання

60-68

9

24

7. Доходи

70-72, 74

4

10

8. Витрати

80-82

3

7

Усього

41

100

Позабалансові рахунки

01, 02, 04-09

8