15.6.

.

, . (members). .

- . - . - . , , - , . , var (variables). , , .

var, , . . ,

var. , :

class Cars

{

var // -

var $spirit; var $money; var

, :

class Cars

{

var $items = date ("Y-m-d") ; // - 1.

20

var $sat =

t

.

4 var , , :

<?

class Cart {

var $items = 'Sasha';

var $name =

var $stat =45.8; ■ }

?>

, - , , -,

 

, , . .