МІГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

Це двобічна чи багатостороння взаємодія між суб’єктами й об’єктами міграційного процесу, зокрема, у тих соціокультурних умовах, у які потра­пляють мігранти та члени їх сімей.

Якщо під соціальною інфраструктурою розуміти все те, що було створе­но до прибуття на її місцерозташування потоку іммігрантів, то міграційний процес як сукупність суб’єктивних і об’єктивних на неї впливів у цілому по­стане у вигляді зовнішніх подразників. Ці носії імміграційних збуджень чи­нитимуть інноваційний вплив і відповідний тиск на соціальну інфраструк­туру. зумовлювати у ній певні зрушення.

Наплив іммігрантів, що набуває масового характеру, створює, як прави­ло, додаткове навантаження на природні й соціальні ресурси. Це відчутно позначається на соціальній інфраструктурі, зокрема таких її базових ком­понентах, як здоров’я, освіта, культура, побут. В умовах безробіття іммігра­ційні процеси тиснуть на ринок праці, вони деформують або розбалансову- ють його, вносять згубну дисгармонію у виробничі та національні відносини. Завдяки таким впливам дешевшає робоча сила, істотно змінюється структу­ра зайнятості населення. Це констатувалося Нарадою експертів УВКБ ООН, МОМ та ОБСС, яка відбулася в Женеві 18-19 травня 1995 року, а також ін­шими засіданнями міжнародних експертів.

Імміграція привносить не завжди взаємодоповнюючі та інтеграційні процеси, особливо тоді, коли соціальна інфраструктура заздалегідь не під­готовлена до зовнішніх навантажень. Унаслідок цього відбувається навіть злам окремих інфраструктурних елементів, їх нещадна експлуатація та не­виправдане використання.

Інша річ, якщо імміграційні процеси гармонізують соціальну інфраструк­туру? відповідають її запитам, інтересам, потребам. Тоді наявні позитивні зрушення, доповнюючись енергетикою зовнішніх каталізаторів, набувають інтенсивного розвитку, а відтак - соціального прогресу у тій чи іншій сфері.

Міграційний ринок - сукупність громадян, іноземців та осіб без грома­дянства, які можуть інтенсифікувати процес еміграції-імміграції своєю без­посередньою участю в ньому, складати основу трудових ресурсів, що перемі­шуються в соціальному просторі. Міграційний ринок - це матеріальні і тру­дові ресурси, що зазнають переміщення в соціальному просторі, який можна розділити на: а) національний ринок праці; б) міжнародний ринок праці.

Міграційний ринок можне означати у своїй сукупності трудові ресурси, на які може бути попит у таких галузях народного господарства: а) виробни­цтво; б) освіта; в) медицина; г) наука; д) культура; е) техніка; є) промисло­вість; ж) сільське господарство.

Міграційний ринок містить у собі ринок: а) грошовий; б) інфраструкту­ри; в) соціальної рівноваги; г) обміну товарів на гроші і грошей на товар; д) ринок реальної продукції і товару; е) ринок цінних паперів; є) ринок праці;

ж) майновий; з) конфліктогенний тощо.

Міграційний ринок - це наявність матеріальних і трудових ресурсів, до яких належить оволодіння суспільними благами та цінностями різної вар­тості і суспільної значущості.