ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА, ОБ’ЄКТ ТА НОРМИ

Базові норми традиційного міжнародного міграційного права покликані регулювати однорідні суспільні правовідносини, що виникають у сфері мі­грації, а саме відмінності статусу громадянина й біженця, що відрізняються внаслідок переміщення особи з однієї країни до іншої. Отже, врегулювання зміни правового статусу особи, а точніше, врегулювання самого процесу змі­ни й усі послідовні етапи (елементи) переходу статусу з одного до іншого і є предметом міграційного права. Звідси, міграційне право може бути визна­чено як система норм, котрі пов’язують суб’єкти міграційного права у їхніх відносинах між собою щодо врегулювання статусу особи під час і в результа­ті переміщення, а також впорядкування самих міграційних процесів.

Останні, на наш погляд, складають об’єкт міжнародного міграційного права і є предметом як міжнародно-правового, так і управлінсько-правово­го розгляду міграційної сфери, власне - управління міжнародними та вну­трішньодержавними переміщеннями населення.

Як наука міграційне право досліджує загальні закономірності та розви­ток правового регулювання міграційних процесів у контексті міжнародного права та національного права окремих держав з порівнянням досвіду право­вого регулювання у міжнародному праві.

Зрештою, кодифікація міграційного права - це науково-дослідницька та теоретично-прикладна систематизація й упорядкування міжнародно-право- вих норм, що керують міграційними процесами (явищами) чи регулюють їх, а тому забезпечують відповідний правовий вплив на поведінку суб’єктів мі­граційної політики.

Кодифікація міграційного права - це приведення до єдиної цілісної сис­теми тих міжнародних і національних правових норм, які застосовуються до суб’єктів та учасників міграційного процесу, визначають їх поведінку за певних обставин і ситуацій. Проте ця кодифікація як науково-дослідний процес не обмежується лише систематизацією. Вона сприяє також оновлен­ню раніше розроблених норм, а також створенню нових, якщо цього потре­бує міграційна політика або національне право.

Кодифікація міграційного права може бути як офіційною, так і неофі­ційною. Офіційна реалізується у формі та системі міжнародних договорів і угод. Неофіційна може здійснюватися науковими колективами або творчи­ми групами, окремими вченими, спеціалістами з питань і проблем міграцій­ного права, в тому числі - національними інститутами міжнародними не­урядовими організаціями тощо.

У ході кодифікації міграційного права уточнюються нормативно-право­ві тлумачення та формулювання, які застосовуються з метою встановлення правової поведінки в міграційному просторі, визначення правового режиму і порядку для учасників міграційного процесу.