КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Хто такі біженці за Конвенцією 1951 р. та Протоколом 1967 р., за ви­значенням УВКБ ООН та Конференцією країн СНД?

2. Наведіть класифікацію біженців, назвіть їх особливі категорії (жін­ки, діти, неповнолітні).

3. Якими принципами забезпечуються права й свободи мігрантів?

4. З’ясуйте причинний зв’язок між порушенням прав людини та фено­меном міграції біженців.

5. У чому полягають права людини-біженця?

6. Що таке притулок та його різновиди?

7. Якою є система захисту біженців та мігрантів на універсальному, ре­гіональному та національному рівнях?

8. У чому полягають принципи та норми міжнародного права щодо ви­значення, втрати та відмови у наданні статусу біженців?

9. Що таке надзвичайна ситуація щодо біженців та організація довго­строкових рішень?

10. Яким був традиційний підхід до проблеми біженців та в чому поля­гають нові підходи?

11. Що таке «захист через присутність»?