КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає соціальне та правове регулювання міграції?

2. Що вкладається у поняття «управління міграційними процесами»?

3. Що таке адаптація та реадаптація мігрантів, відтворення міграції?

4. Дайте визначення еміграції та імміграції, в чому полягає специфіка моделей режиму для іноземців?

5. Охарактеризуйте сутність міграційної політики, стан її розробки, ін­струменти, категорії.

6. Міграційні програми як практичне втілення міграційної політики.

7. Хто є суб’єктами міграційного права?

8. Назвіть міжнародній організації, які опікуються розв’язанням про­блем міграції.

9. Дайте характеристику діяльності УВКБ ООН та МОМ.

10. У чому особливості нових підходів міжнародного співтовариства до проблем мігрантів?

11. Розгляньте діяльність служби СІН та охарактеризуйте міграційний досвід Канади.